The way Magistrate Carol Peralta had threatened me in a court sitting


Emails u ittri li baghat


Emails and letters I sent


Kull darba li ktibt ittra kienet bhal ragg ta’ tama, sakemm ninduna aktar tard li ghall-ennezima darba kollox kien se jkun ghalxejn, xejn ma kien se jinbidel ghat-tajjeb, kienu se jinjorawni ghal darb’ohra u ohra tal-mentali li dak is-sadist ta' Psikjatra David Cassar kien malizjozament u ta' frodist li hu ttimbrina li jien, possibilment anki jittraduni jirrapurtawni lil David Cassar innifsu tal-hbieb li kienu biex jaghmluli l-hsara u jzommuh infurmat b’kollox, u bhas-soltu jhalluni abbandunat kollni wahdi ghall-hniena ta’ dan it-tirann hekk bla qalb. IMMAGINA TIFEL LI JKUN QED RIPETUTAMENT JIGI ABBUZAT MILL-GHALLIEM, U DAN IT-TIFEL JIRRAPPORTA L-ABBUZI LILL-GHALLIEMA OHRA, LIS-SURMAST, LILL-KAP TAL-EDUKAZZJONI, LILL-MINISTRU, LILL-AWTORITAJIET, ECC. U KULHADD, IL-VERU INKREDIBILMENT KULHADD, JIBQGHU JINJORAWH, U ERGA GHAR JHALLU LIL MIN QED JABBUZAH, JABBUZAH AKTAR BIL-LIBERTA KOLLHA.

Every time I wrote a letter it was like a ray of hope, only to find out later that for the umpteenth time everything was once again all in vain, nothing was going to change for the good, they would ignore me once again and again for the mental that sadist of Psychiatrist David Cassar had maliciously labelled me of being for the fraudster he is, possibly even betraying me reporting me to David Cassar himself for the friends they were to do me harm and keep him informed of everything, and as usual leave me abandoned all alone at the mercy of this spiteful tyrant. JUST IMAGINE A CHILD WHO WAS BEING REPETITIVELY ABUSED BY HIS TEACHER, AND THIS CHILD REPORTS IN VAIN THE ABUSES TO OTHER TEACHERS, TO THE HEADMASTER, THE HEAD OF EDUCATION, THE MINISTER, THE AUTHORITIES, ETC. AND EVERYONE, REALLY UNBELIEVABLY EVERYONE, KEEPS IGNORING HIM, AND EVEN WORSE LEAVE THE ABUSER TO ABUSE HIM FURTHER AT LEISURE.


A small problem gets big if ignored - from a graffiti in Pompeii (Minimum malum fit contemnendo maximum).

We are accountable also for what we don't do

From Wikipedia, defenition of COVER-UP - A cover-up is an attempt, whether successful or not, to conceal evidence of wrongdoing, error, incompetence, or other embarrassing information. .... The expression is usually applied to people in positions of authority who abuse power to avoid or silence criticism or to deflect guilt of wrongdoing (money crime laundering). Perpetrators of a cover-up (initiators or their allies) may be responsible for a misdeed, a breach of trust or duty, or a crime. While the terms are often used interchangeably, cover-up involves withholding incriminatory evidence, while whitewash involves releasing misleading evidence.

One who sees cruelty but does nothing becomes sharer in guilt

An example of the severity when one commits cover-up of crime

Imagine a boy reporting some abuse by the teacher to the head of school, and the latter does not take action or even tells him those are just his delusions and should take medication and even lock him away from sight kidnap him to threaten him force him not to pursue the matter further. Imagine PersonA committed a crime, PersonB knows (or is informed) about it but being his friend, colleague remains silent, becomes complicit through his silence, inaction, even on seeing PersonC blamed innocently for the crime, kept locked, kidnapped, drugged, labeled the mental, abused at lesiure, to not ever be able to uncover the abuses and incriminate both PersonA and PersonB.

One who remains neutral in the face of injustices, sides with the oppressor


As most of the emails and letters I wrote were in Maltese, I am reverting in the first part to Maltese language only. I could have added the title of fraudster, corrupt, etc. to each and every one of those listed below but would have been way too boring and repetitive, so just added some titles to those super fraudsters and sadists of Psychiatrists David Cassar and Joseph Spiteri, and of course to that swindler of corrupt Commissioner of Health within the Ombudsman, Raymond Galea.


Psychiatrist David CassarThe most sadistic criminal, Psychiatrist David Cassar.
Chairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton GrechChairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton Grech
Commissioner for Mental Health John Cachiathen Commissioner for Mental Health John Cachia
Commissioner for Mental Health Denis Vella BaldacchinoCommissioner for Mental Health Denis Vella Baldacchino
Psychiatrist Hector CutajarPsychiatrist Hector Cutajar
Chief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie XuerebChief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie Xuereb
fraudster and sadist of Psychiatrist Joseph SpiteriThe super fraudster (links: 1, 2, 3, 4, etc.) and sadist of Psychiatrist Joseph Spiteri

Ittra lill-Psikjatra David Cassar datata 9 t'Ottubru 2016 ninfurmah li mhux kont waqaft niehu l-kura imma li qatt ma kont hadt kura mill-bidunett minn tieghu u sahansitra ghandi x'nuri b'pirmli ta' diversi snin ilu ghadhom intatti fil-package.

Emails fl-2020 minn ohti lil Cassar darba vilment qafluni Male Ward 1 ghax kont qed niggieled ghall-pazjenti fosthom biex jergghu jibdew iqassmulna d-deserta u komparajtu mal-hela ta' flus ghall-istaff jithallsu biex jaghmlu iljieli shah reqdin.

Emails wara li baqghu jcahduni milli nibdel il-konsulent, addirittura anki meta nerga ghall-ennesima darba ninfurmahhom li l-perizji huma bbazati fuq konkluzjoni zbaljata jibqghu ma jiehdux passi biex jaghmlu cover-up ghall-Psikjatra David Cassar.

Din serje minn emails li baghat fil-bidu lill-Kummisarju ghas-sahha mentali gdid Denis Vella Baldacchino kien ghadu kif lahaq f'Ottubru 2021, ninfurmah dwar il-qerq fil-kaz tieghi, flok ha passi, baghat lill-Psikjatra Catherine Dimech tghollili d-doza tal-velenu ta' pirmli Olanzapine ghall-massimu possibli.

Din email simili li baghat fl-1-Jan-23 fuq l-istess tema lill-Psikjatra Hector Cutajar li apposta u ntenzjonalment raw li jibda jibda jidher f'isem il-Psikjatra Joseph Spiteri darba sa fl-ahhar accettaw li naqleb tahtu. L-istess serje ta' emails din id-darba lill-Psikjatra Joseph Spiteri u c-CEO Stephanie Xuereb fid-9-Feb-23 ninfurmahom erga ftit aktar milli diga kont infurmajthom fil-passat dwar il-qerq u l-abbuzi fil-kaz tieghi. M'ghaddewx gimghatejn li fit-22-Feb-23 jwaqqfu l-uzu tal-mobiles fil-ward li kont, f'MW7, fit-2-Mar-23 johorguli l-ennezima restriction of freedom of communication order ta' 40 jum, u fis-16-Mar-23 jittrasferuni f'MW1 biex aktar jizolawni, aktar tortura psikologika fuqi, u jkomplu jzommuni sekwestrat meta tant konxji mill-qerq fil-kaz tieghi, jkomplu jaghmluhili difficli nikxef l-abbuzi taghhhom u t'ohrajn fuqi u fuq tant pazjenti ohra. Tant dejjem isibu l-awtoritajiet dejjem lesti jghinuhom fl-abbuzi taghhom fuq il-pazjenti u jkunu komplici maghhom, li lanqas biss jirrispondu ahseb u ara kemm jiehdu passi meta huti kitbu lill-Kummissarju ghas-Sahha Mentali Denis Vella Baldacchino, lic-CEO Stephanie Xuereb, u lill-istess Psikjatri Hector Cutajar u Joseph Spiteri u fosthom jispiccaw bil-frazi "Wieħed irid ikun veru sadist jaf li hemm bniedem maqful innoċentament sekwestrat abbużat, u ma jitkellimx, ma jieħux passi, jekk mhux ukoll jasal ikun parteċipi hu stess fl-abbużi.".

Professjoni serja nghidu ahna dik notarili, jekk ikun hemm wiehed minnhom li naqas minn dmirijietu jiskwalifikawh mill-ewwel milli jipprattika ta' nutar biex ma jhammigx il-kumplament tan-nutara tal-professjoni mieghu. Imma stenna l-oppost fi professjoni kompletament fazulla (fake) bhal Psikjatrija li hi bbazata solament u esklussivament biss fuq il-qerq, wiehed jispicca jghatti xtur l-iehor biex ma jinkixfux li kollha ghamlu karriera jpappuha tajjeb billi jqarrqu jabbuzaw. Fil-fatt kif tista' tara, Psikjatra qatt mhu se jikxef il-qerq l-abbuzi ta' Psikjatra iehor, ta' kriminal frodist bhalu u daqsu, ghax ikun qed jikxef kemm il-professjoni taghhom mhi professjoni xejn ibbazata biss fuq il-qerq u l-gideb, u tant abbuzi ohra jkissruk bis-side effects ta' pirmli injections velenu, jissekwestrawk, etc.

Ombudsman Joseph Zammit McKeonOmbudsman Joseph Zammit McKeon.

Nikteb lill-Ombudsman Joseph Zammit McKeon li jkun ghadu kif lahaq f'Marzu '23 nitolbu jinvestiga l-fatt li l-isptar Monte Carmeli jithalla jigi uzat biex jigu ssekwestrati n-nies innocentament u jsiru tant affarijiet kriminali fih u abbuzi fuq pazjenti. F'malajr ifarfar fl-4-Jul-23 u nirrispondih lura fil-jiem ta' wara.

Sandra Gauci: remaining passive makes you guilty
Zmien ilu kont f'kuntatt ma certu Sandra Gauci, kif tidher f'facebook post taghha tat-12-Nov-22, li kultant zmien ittella' videos taghha titkellem fuq suggetti jaharqu. Kont ktibtilha lejn Lulju '21 biex titkellem fuq il-vittmi tal-Psikjatrija, fejn kif jidher f'dawn it-thread ta' emails, f'punt minnhom fit-12-Aug-2021 3:14pm irrispondiet lura b'dan li gej:
Sibt xi haddiehor vittma tal istess tabib tieghek (cioe tal-Psikjatra David Cassar). Qed nipprova nikkonvincih jixhed. Dan huh spicca mejjet bil medicini li tah. Inzommok aggornat ghax min hu irid gustizzja u tahdem favorik. Ghalissa mhux se nikxef lil hadd imma mhux wahdek ingdimt. Almenu int haj
Imma kienet biss ferha bla temma ghax qatt ma smajt aktar minn ghandha. Kif jghid il-proverbju Latin: CURAE LEVES LOQUUNTUR, INGENTES STUPENT - Kwistjonijiet zghar jissemmew, il-kbar jghattuhom. Xorti hazina ghal hafna vittmi tal-Psikjatrija mhollija abbandunati ghal rihom - l-ennezima mewt ohra minnha mhux problema, problema jekk wiehed jazzarda jitkellem kontriha.


Commissioner for Mental Health John Cachiathen Commissioner for Mental Health John Cachia

Ittri lill-Kummissarju ghas-Sahha Mentali John Cachia. Ittra 1 datata 2 t'Ottubru 2016 li kont hallejta ma raprezentant tieghu li flimkien ma ohra gew mill-ufficju tieghu f'MW3A fejn kont semmejtlu fosthom kif il-Psikjatra David Cassar kien qed jihodli sahhti bl-injections u l-pirmli, u li vilment l-anqas kellu dicenza jirrispondi lura ahseb u ara kemm ha azzjoni, daqshekk ihabbel rasu mill-pazjent. Ghaldaqstant ikolli nerga niktiblu f'ittra 2 datata 9 ta' Novembru 2016 xahar wara u din id-darba nsemmilu wkoll li l-perizji tal-Psikjatri huma bbazati fuq konkluzjoni zbaljata bil-"pirmli li suppost kont niehu ma kont qatt hadthom fi 13-il sena." Din id-darba jirrispondi gimghatejn wara b'ittra datata 22 ta' Novembru 2016 biex jghaddi z-zmien jigi jghidli li "nassigurak li tajt l-attenzjoni kollha lill-ittra" meta tant tahha attenzjoni li baqa' m'ghamel assolutatment xejn baqa' idejh fuq zaqqu. Jghidli wkoll li "Lanqas ma nista’ jien bhala Kummissarju niehu decizjonijiet klinici minflok l-Ispecjalista fis-Sahha Mentali dwar id-djanjozi ta’ pazjent jew il-kura proposta lilu," meta l-Mental Health Act f'Parti III, Artiklu 6, pagni 8-9 klawsola (f) tghid li jista' "jawtorizza jew jipprojbixxi xi kura speċjali, prova klinika jew riċerka medika jew xjentifika oħra fuq persuni" (ta' min jinnota l-kliem "jawtorizza ... ricerka medika jew xjentifika", daqshekk jistmawk ta' guinea pig biex joqtluk bil-mod il-mod jesperimentaw il-medicini djabolici fuqhekk) apparti l-klawsoli l-ohra li kiser ghax fosthom kif ghidt ma hax azzjoni. Tant hu hekk li biex il-Psikjatra David Cassar ikissirni bl-injection Risperdone kien ha passi kif tixhed din l-email. Ukoll darba kont fis-sala Half Way House lejn Mejju 2020 kont sirt hbieb ma pazjent li kien irrakkuntali kif certu Psikjatra Mamo kien ordnalu l-Fluanxol li gabitu jsofri minn side effects fosthom iferfer idejh hekk li tant hadha bi kbira li spicca laghab daqqa ta' ponn lill-imsemmi Psikjatra, u f'dan il-kaz l-istess Kummissarju hareg ghonqu ghal dan il-pazjent ghax hbieb sew mieghu u nehhilu din il-kura hekk djabolika. Ikolli nerga nikteb lill-Kummissarju Cachia b'ittra datata 27 ta' Novembru 2016 u nerga nsemmilu li l-"perizja bbazata fuq affarijiet mhux veri li jien ghidt" peress li kien harabli milli jsemmiha. Jirrispondi fuq gimgha wara b'ittra datata 7 ta' Dicembru 2016 bis-soltu paroli fil-vojt u vilment jerga jibqa' ma jiehux azzjoni. Ikolli nerga niktiblu f'ittra datata 11 ta' Dicembru 2016 u ghal darb'ohra insemmilu "li ma ndirizzajtx il-fatt illi bbazaw il-perizja fuq li ghamilt li ghamilt ghax waqaft niehu l-kura minn xi sentejn qabel gejt arrestat, din il-pirmla ta’ 2mg kollox li suppost kont niehu u li minghajra gabuha li tlift il-kontrol u skuza biex jittimbrawni ta’ schizophrenic. Fil-fatt lanqas fil-11 il sena ta’ qabel ma hadtha" u din id-darba donnu flok kompla jinkrimina aktar ruhu u jpeclaq fil-vojt, ghazel vilment li l-anqas jirrispondi, l-aqwa li qed hemm biex isahhan is-siggu bil-paga diehla u interessat biss biex jaghmel cover-up sfaccat ghall-ingustizzji li kont qed insofri mill-Psikjatra David Cassar.

Fid-29 ta' Mejju 2017 nibghatlu email jekk jistghax jibghatli l-konkluzjonijiet tat-Tribunal / Kumitat ippresedut minnu meta kont dehert quddiemu fis-7 t'April 2016 aktar minn sena qabel u l-Ministru tal-Gustizzja ta' dak iz-zmien Owen Bonnici kien vendikattivament hallieni maqful ghalxejn ghax kienu assocjawni mal-blogger Daphne, jghidli biex minflok nikteb lill-Ministru, daqshekk jistma lill-pazjent ta' zibel. Huda fil-kuntest li meta kont dehert quddiem it-Tribunal lura fl-2005 tal-ewwel kaz li kelli l-Qorti dan kien infurmani mill-ewwel.

Emails lill-Kummissarju John Cachia darba vilment irdupjawli d-doza tal-pirmli fil-5 t'April 2018 talli ppruvajt nikxef abbuz ta' serq mill-istaff ta' ikel li jigi biex jitqassam lill-pazjenti. Bhas-soltu l-istaff dejjem skuzati, u jdawruha kontra l-pazjent fosthom ukolli billi haduli l-camera biex qerdu l-evidenza li kienet tinkriminahom u addirittura dawruha li kelli "inappropriate beliefs" - inkredibbli kif tahdem il-Psikjatrija. Ta' minn jinnota d-dati tal-emails: l-ewwel email baghattilu fis-6 t'April 2018 u ma kellux decenza jirrispondi ahseb u ara kemm jinvestiga; it-tieni wahda baghattilu kwazi gimghatejn wara fid-19 t'April u din id-darba jirrispondi 10 t'ijiem wara fit-30 t'April jghid li se jibghat 2 jinvestigaw. Kieku vera ried jinvestiga kien jibghathom mill-ewwel (qisu tifel jirrapporta li l-ghalliem abbuzah u l-Pulizija flok jinvestigaw mill-ewwel joqghodu jittratjenu kwazi xahar shih halli tinqered l-evidenza, ecc.). Dawn it-tnejn li baghat gew sempliciment biex jaghmlu cover-up lill-istaff: niftakar wiehed minnhom gie bil-paroli fil-vojt qalli xi haga hekk "ghax ikollok karozza bil-hsara, mhux tara tirrangalix l-clutch." Nerga nikteb lill-Kummissarju Carchia fit-18 ta' Mejju 2018 nistaqsih fosthom x'konkluzjonijiet waslu ghalihom mis-suppost investigazzjoni li ghamlu imma ovvjament baqa' ma rrispondix x'jitnejjek minn bicca pazjent. Minn dawn l-emails wiehed jinnota li kont ktibt ukoll lil dak li kien gurnalist mat-Times Ivan Camilleri li kien weghedni li se jinvestiga min-naha tieghu imma baqa' m'ghamel xejn.

Email ohra lill-Kummissarji John Cachia nilmenta 'l ghaliex darba ghalqu sala MW3A, lili kienu baghtuni fl-ghar ward f'MW1 waqt li lil haddiehor ghax ghandu missieru ras kbira u habib fosthom ta' David Cassar, baghtuh mill-ewwel fil-Half Way House bi spejjez ghall-Gvern, imma bhas-soltu gie jitnejjek milli jirrispondi ilment ta' pazjent (tkun qed twaqqghalu d-dekor jekk jirrispondi lill-pazjent), l-aqwa li l-paga ta' Kummissarju diehla galor.

Emails fl-2020 minn ohti lil Kummissarju ghas-Sahha Mentali John Cacha darba vilment qafluni Male Ward 1, poggewni Level 1 b'wiehed ghassa mieghi 24x7, u b'restriction of communication order, ghax kont sempliciment qed niggieled ghall-pazjenti fosthom biex jergghu jibdew iqassmulna d-deserta (ara emails hawn taht fil-parti tal-Psikjatra Anton Grech) u komparajtu fosthom mal-hela ta' flus ghall-istaff jithallsu biex jaghmlu iljieli shah reqdin.

Emails darba qafluni MW7 f'Awissu 2020 jigi nfurmat ghas-6 darba 'n fila li l-perizji tal-Qorti huma bbazati fuq konkluzjoni zbaljata u jibqa' ma jiehux passi. Ukoll nitolbu biex nibdel il-konsulent imma jinjorani.

Commissioner for Mental Health Denis Vella BaldacchinoCommissioner for Mental Health Denis Vella Baldacchino
Psychiatrist Catherine DimechPsychiatrist Catherine Dimech
Malta PoliceMalta Police

Dawn emails li baghat lill-Kummissarju ghas-sahha mentali gdid Denis Vella Baldacchino li lahaq fl-1-Dec-2021 u li flok investiga fl-14-Dec-2022 baghtli lill-Psikjatra Catherine Dimech biex issib l-iskuza biex aktar tkissirni bil-pirmli u ma sabitix dakinhar sabitha fl-14-Jan-2022 bi skuza li tlabt l-intervent tal-Pulizija u gew jivvintaw li ridt naghmel suwicidju (intenzjonalment xi jumejn qabel xi hadd dendel luzar ma fan u ohrog il-ghageb wahhlu fija minn xi 25 pazjent f'MW7) biex ziditli d-doza Olanzapine minn 15 ghall-20mg l-ghola doza possibli biex aktar tkissirni bis-side effects tal-biza. Ta' tipika psikjatra li hi, mill-bidu li spiccajt tahta f'Gunju '21 bdiet bil-vendikazzjonijiet, baqghet iccahhadni mil-leave li tani l-Ministru anki meta ommi kienet waslet fix-xifer u meta anki kont infurmajta aktar milli diga kienet taf dwar il-qerq wara t-timbru ta' mentali fuqi, fejn addirittura ftit jiem wara kienet hargitli restriction of freedom of communication order, hekk li ghall-ghomri kollu jkolli nghix bir-rimors li tlift l-ommi f'Settembru '21 minghajr ma hallewni nkun imqar darba ftit minuti fejnha l-anqas jekk akkumpanjat min-nurse, biex tara x'nies hodor u mill-aktar bla qalb huma, il-ferita li jaghmlulek jaghmluhilek apposta hekk fil-fond u bi hdura biex tibqghalek farrett marka ma tfiq qatt minnha u biex tibqghalek tifkira dejjiema tal-hdura taghhom jintimidawk biha. It-tortura psikologika li jghadduk minnha m'ghandix limiti ta' nies bla qalb u bla kuxjenza li huma.

Takes grace to remain kind in cruel situations

Director of Investigations, Compliance and Enforcement, Persons with Disability, lawyer Bernard A. BusuttilDirector of Investigations, Compliance and Enforcement, Persons with Disability, lawyer Bernard A. Busuttil
Commissioner for Rights of Persons with Disability Samantha Pace GasanCommissioner for Rights of Persons with Disability Samantha Pace Gasan

Dawn emails li baghat lill-Commission for Rights of Persons with Disability li jikkonfermaw li dawn min-naha taghhom kienu kitbu lill-Kummissarju Denis Vella Baldacchino u wara wkoll lill-Psikjatra Anton Grech dwar l-abbuz li l-Psikjatra David Cassar kien hallini snin maqful meta konxfu li qed maqful fuq konkluzjoni zbaljata. Izda lanqas dawn tas-CRPD ma jinvestigaw.

ex-Comm. for Rights of Persons with Disability Oliver Sciclunaex-Comm. for Rights of Persons with Disability, CEO Agenzija Sapport Oliver Scicluna
Minister for Inclusion and Social Wellbeing Julia Farrugia PortelliMinister for Inclusion and Social Wellbeing Julia Farrugia Portelli
Director (Human Rights) Michael CamilleriDirector (Human Rights) Michael Camilleri

Nifforwardja kollox lill-Agenzija Sapport u lill-Ministru responsabbli Julia Farrugia Portelli imma ghal darb'ohra ghalxejn. Nifforwardja kollox din id-darba lil dawk responsabbli mid-drittijiet umani u kontra d-diskriminazzjoni imma nkredibilment ukoll ghalxejn, fil-veru sens tal-kelma pazjenti fl-isptar Monte Carmeli stmati ghar mill-annimali m'ghandhom dinjita umanita ta' xejn.


Chairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton GrechChairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton Grech

Ittra datata 26 t'Ottubru 2016 lic-Chairmain tal-Psikjatrija Anton Grech nsemmilu kif kien kissirni l-Psikjatra David Cassar bil-pirmli u bl-injections u nsemmilu li "fil-fatt il-pirmli li suppost kont niehu ma kont qatt hadthom fi 13-il sena." Imma kif jghidu kappell ma jmerix lill-iehor u mhux sejjer jiskredita l-professjoni tieghu stess tal-Psikjatrija ghax jaf sew kemm hi fazulla. Jirrispondi fuq 3 xhur wara b'ittra datata 3 ta' Frar 2017 biex jghaddi z-zmien tant li zgur m'ghamilx li qalli, cioe li "indagajt fuq il-kaz tieghek" u jfarfar minn ghalih mir-responsabilta billi jissuggerili li "tressaq il-mistoqsijiet tieghek" lill-"Kummissarju ghas-sahha Mentali." Darba bl-iskuza tal-Covid-19 lilna l-pazjenti qatghulna l-leave u qafluna fl-isptar Monte Carmeli, ninzertah ipeclaq fuq it-TV u nibghatlu email datata 12 ta' Marzu 2020 biex ninkriminah talli kien baqa' ma hax passi dakinhar u addirittura rega ma hax passi l-anqas issa wara din l-email meta baghtlu wkoll xi dokumenti / ritratti ohra relatati mal-kaz.

Chief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie XuerebChief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie Xuereb
Malta PoliceMalta Police

Ghaldaqstant ta' Psikjatra li hu, il-vendikazzjoni li ried jaghmel minni kienet kbira, u x-xoqqa f'moxta gietu meta kont qed niggieled biex fosthom lilna l-pazjenti jergghu jibdew iqassmulna d-deserta u biex insostni aktar l-argument gbidt video ta' staff jaghmel lejl shih rieqed u saqsejt kif jekk hemm flus ghal dan, ghandu jkun hemm flus ghal din il-€1 deserta u baghat din l-email fit-12-Jun-20 lic-CEO Stephanie Xuereb u lill-Customer Care tal-isptar Monte Carmeli, liema ufficju jidher li jaqa' taht dan il-Psikjatra Anton Grech. Li gara wara ma jitwemminx. Flok hadu passi kontra dan l-istaff, ghamlulu cover-up, u raw kif jivvendikaw ruhhom minni l-whistleblower u vuci f'isem pazjenti ohra billi f'temp ta' gimgha qafluni f'wahda mill-ghar wards, f'Male Ward 1 fejn la tista' zzomm mobile jew laptop, trid taghmilha mal-kannibali primittivi (fis-sens li whud mill-pazjenti li kien hemm sforz ir-religjon fazulla li jemmnu fiha, flok joqghodu bil-qedgha fuq il-loki bhalna, jitilghu kokka fuqu, flok toilet paper ipahphu bil-flixken tal-ilma, u sintendi darba jcapsu subghajhom jaghmel tajjeb il-madum u l-istess loki), ghamluni Level 1 bl-ghassa mieghi 24x7, u sahansitra harguli restriction of communication ghal xahar shih, biex aktar johdulek id-dinjita u l-vuci u jaghmlu li jridu bik galor u jaraw kif se jkissruk mentalment darba 'l boghod mill-ghajn u ma tista' taghmel xejn hlief li toqghod bil-qedgha fuq pultruna tibla d-dhahen tas-sigaretti, waqt li huma mohhom mistrieh jistghu jkomplu jabbuzaw mohhom mistrieh bil-barka tal-awtoritajiet. Li mhux ghax kelli lill-ohti tghinni tibghat emails lil dak u lill-iehor biex bhal izzommilhom ftit il-brejkijiet, kieku kienu jkissruni bil-pirmli u bl-injections (dawn l-emails t'ohti lill-Kummissarju ghas-Sahha Mentali John Cachia u lill-Psikjatra David Cassar u lill-Pulizija 1, Pulizija 2). Daqshekk jikkalpestaw il-pazjenti u jistmawhom ta' zibel u dejjem jaraw kif se jaghtu t-tort lilhom. Dan kollu bil-barka tac-CEO Stephanie Xuereb li halliet lill-imsemmi Psikjatra Anton Grech fil-liberta jaghmel li jrid bija minghajr ma ntervjenit jew nigzita l-kuxjenza (bhas-soltu kappell ma jmerix lill-iehor). Bhala konferma ta' dan, darba maqful ingustament f'MW1, ktibt mill-gdid lill-Customer Care ghal darba tnejn u l-fatt li baqghu ma hadux passi fuq l-ilment tieghi, jikkonferma iswed fuq l-abjad l-involviment dirett tal-Psikjatra Anton Grech li tahtu kif diga ghidt jidher li jaqa' dan l-ufficju tal-Customer Care (tghid mhux se jirtira vendikazzjoni li ried jaghmel minni darba kien bdiha hu stess bil-hsieb li jkissirni mentalment u ntenzjonata biex bi skuza t'hekk David Cassar kien ikollu fejn jillupjani bil-pirmli u l-injections ta' sadist li hu - imma bhas-soltu dejjem gibt ruhi sew u lil Cassar ma tajtux dan ic-cans). Hu dan kollu fil-kuntest meta tarahom ipecilqu fuq it-television li jridu jnehhu l-istigma fuq il-pazjenti u l-paroli fil-vojt tas-suppost "Break the Silence – ma nistgħux inkomplu nħallu persuni u familji ibatu waħedhom fis-silenzju." Ukoll fl-imsemmija link tal-emails irrapurtajt ukoll lill-whistleblower fl-ufficju tal-Prim Ministru imma ghalxejn, bhas-soltu dawk f'pozizzjoni gholja hawn Malta dejjem jghattu l-abbuzi ta' xulxin.

Darba nkun ghaddejt x-xahar bir-restriction of freedom of communication order, u transferewni lura l-Half Way House, l-istaff t'hawn talli nkun irrapurtajthom pattewili jivvintaw fuqi dicerija li ridt naghti xeba' skieken lill-Psikjatra biex helsu minni bil-pulit, din id-darba trasferewni addirittura f'ward ohra, f'MW7, u kemm nilhaq nibghat email lic-CEO tal-isptar Monte Carmeli Stephanie Xuereb u lin-Nursing Officer tal-Half Way House fit-13 t'Awissu 2020 nsemmilhom bil-miktub l-vendikazzjonijiet li ghamlu minni ghax azzardajt irrapurtajt u link ta' video ta' staff ohra jidhlu biex jaghmlu ljieli reqdin. Izda ghal darb'ohra l-istaff covered fl-abbuzi taghhom u jivvendikaw ruhhom mill-pazjent minni billi dlonk imponew fuqi t-tieni restriction of freedom of communication order ohra u wara fuq xahar irritornawli l-LAPTOP IMKISSER mill-istaff (dawn emails li ohti baghtet lic-CEO: email1 u email2, u nfaqtlu €140 spejjez biex irrangajtlu l-iscreen u ghall-mument gie jahdem imma ma hallewnix nerga ndahhlu lura l-isptar halli ma jkollok x'taghmel xejn aktar ikissruk mentalment. Wara xi sena nghid lill-ohti tippruvahhuli u jtiha "boot failure" u jsibu li kienet marritlu l-hard disc ukoll bid-daqqa li kienu tawh. Jkolli nonfoqlu €145 biex ghamuli internal hard disc ohra bil-Windows insallat, u nfaqt €650 biex ghamluli Data Recovery u €65 ohra external hard drive biex fuqa tefghu d-data li rnexxilhom jirkupraw.

then Commissioner for Health Charles Messinathen Commissioner for Health Charles Messina

Wara kwazi sentejn mindu kienu kissruhuli, fis-27-Jun-22 jtuni €140 tal-ispejjez li kont infaqtlu fil-bidu u addio l-ispejjez tal-hsarat li hargu wara, €140 li kellu jaghmel tajjeb ghalihom il-Gvern flok l-istaff li kissiruli, imma xorta sinifikanti ghax jikkonferma li sa fl-ahhar ammettew it-tort (huda 'n kuntrast ma li kienet VILMENT kitbet ic-CEO cirka sena u nofs qabel "Minghajr pregudizzju, ngharraf illi mill-verzjonijiet moghtija, ma rrizultax illi l-hsara mgarrba kienet rizultat ta' xi att jew ommissjoni da parti ta' xi impjegat mill-isptar ..." kif indikat fl-email links precedenti li ohti baghtet lic-CEO: email1 u email2).

Tell a lie once and your truths become questionable

Xi jiem wara jiktibli l-Kummissarju ghas-Sahha fi hdan l-Ombudsman, Charles Messina, jwaqqa' lic-CEO Stephanie Xuereb ta' PRIM GIDDIEBA u ta' kemm ghall-istaff lesta taghmel cover-up of crimes mill-aktar sfaccati, jsemmili dawn l-€140 li tawni jistenna l-grazzi imma minflok niktiblu lura fil-15-Jul-22 biex inkompli ninkriminah u jibqa' sieket. Bhala Kummissarju ghas-Sahha fi hdan l-Ombudsman insemmilu wkoll dwar pazjent li faga f'bicca hobz u MA SALVAWHX ghax kien gie jizzattat Psikjatra (tkun it-3 darba li semmejt l-incident mal-awtoritajiet, it-2 l-ohra: darba mal-awtoritajiet tal-isptar, u l-ohra ma dawk suppost tad-drittijiet umani) izda x'jitnejjek, mhux pazjent anqas kull ma mar fin-nofs.

Commissioner for Health Raymond Galeathe swindler of Commissioner for Health, Raymond Galea

Tkompli ma dan, lejn nofs Settembru '22 jkunu hatru Kummissarju ghas-Sahha gdid fi hdan l-Ombudsman, certu Raymond Galea, u nifforwardjalu kollox u nitolbu jinvestiga l-kaz ta' dan il-pazjent. Dawn emails ohra mal-istess Raymond Galea fuq l-istess suggett. Izda bhalma jigri ssoltu hadd ma johrog ghonqu ghall-pazjent meta jaf li jrid jirfes il-kallijiet ta' rjus kbar u l-hbieb tal-hbieb u f'malajr ifarfar mill-kaz lejn Dicembru '22 bla ma jiehu azzjoni, nirrispondih lura f'dawn l-emails, addirittura nqabbel il-cover-ups sfaccati tieghu tal-abbuzi tal-istaff ma passi estremi li ttiehdu fil-konfront ta' subien ghax sempliciment missew partijiet ta' tifla. Fit-22-Feb-23 jigi jkellimni l-isptar Monte Carmeli f'dik li kienet pura messa 'n scena (issibu mnizzel hawn, aqta' ghaliex dak il-favoritizmu kollu, u x'kunflitt t'interess ovvju ghandu), bhal donnu biex jikseb certu dettalji minn ghandi, hekk li konsegwenza ta' din il-laqgha li kelli mieghu, dakinhar stess fl-ghaxija (mank stennew gurnata ohra biex ma jaghmluhiex daqshekk ovvja) nispicca vendikattivament aktar izolat ipprojbixxew l-uzu tal-mobiles f'Male Ward 7 fejn kont, u jafu li hu maghhom, sadist bhalhom, u frodist komplici daqshom, fit-2-Mar-23 harguli l-ennezima restriction of freedom of communication order, u fis-16-Mar-23 ittrasferewni f'Male Ward 1 biex aktar jizolawni, jittorturawni psikologikament, etc. Tant il-laqgha tieghu tat-22-Feb-23 kienet messa 'n scena u ghalija aktar tikkonferma l-komplicita tieghu, li jibqa' ma jiehux passi lanqas meta jiktbulu huti fuq il-kaz tieghi, u fosthom jispiccaw bil-frazi "Wieħed irid ikun veru sadist jaf li hemm bniedem maqful innoċentament sekwestrat abbużat, u ma jitkellimx, ma jieħux passi, jekk mhux ukoll jasal ikun parteċipi hu stess fl-abbużi."

Some people just act like they are trying to help


Chief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie XuerebChief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie Xuereb

Dawn emails li baghat lejn Awwissu '22 lil certu J.P. Sammut responsabli mit-tqassim tal-ilma ghall-pazjenti fl-isptar Monte Carmeli, u li min-naha tieghu fforwardja lill-awtoritajiet tal-isptar, (ghax il-filters tal-ilma tal-isptar ma kienux baqghu jibdluhom) ilma li izda minflok jintuza esklussivament ghall-istaff ghax dawn bi stonku delikat, waqt li lilna l-pazjenti hekk stmati tal-annimali li jbellghulna ruggata u cafe bl-ilma tal-vit bil-barka tal-NO (nursing officer) tas-sala MW7 li hi hekk hadra tistma lill-pazjenti ta' zibel dejjem tara kif taghmel il-hajja taghhom dejjem aktar mizerabbli li zgur mhux se tonqos milli tara li l-ilma tajjeb johduh iduquh biss huma l-istaff u l-hazin tal-vit ittih lill-pazjenti. U jekk jabbuzaw fuq semplici ilma, immagina b'NO ta' dan it-tip x'jaghmlu fuq ohrajn.

Video msemmi fl-email irrekordjat fil-21-Aug-2022 juri Male Ward 7 fl-isptar Monte Carmeli bla ebda dispensor minn fejn il-pazjent jista' jimla tazza ilma ta' kwalita tajba. L-unika ilma accessibli ghall-pazjent hu l-ilma hazin tal-vit mis-sink tat-toilet. Qabbel ma wiehed li lill-qattus pet tieghu joqghod jistennih jokrob ghall-ilma biex itih x'jixrob flok ihallilu bowl tal-ilma biex fi x'hin jaqbdu l-ghatx jixrob! ... ahseb u ara ghall-pazjent x'suppost jaghmlu, imma fil-veru sens tal-kelma, pazjent stmat ghar mill-annimal.

Ecopure water supplied to staff only at Male Ward 7 Mount Carmel Hospital, only tap water for patientsKuntrarju ghall-pazjenti, l-istaff f'Male Ward 7 ghandhom accessibli ilma tajjeb tal-flixken ghall-uzu esklussiv taghhom biss fil-kcina, fil-clinic u f'partition fuq wara tas-sala speci ta' staff room, kollha originarjament intenzjonati ghall-uzu tal-pazjenti, dejjem l-management igibu iehor extra biex ma jkollomx skuzi lill-pazjenti jtuhom ilma tal-vit, imma kollha wiehed wara l-iehor haduhom ghalihom biss, b'lilna l-pazjenti jibqghu jaghmlulna ruggata u cafe bl-ilma tal-vit. Il-cleaners u l-kamra tal-NO mara ghandhom flixken tal-ilma bil-pompa, u minn daqstant, wiehed ghall-pazjenti raw zejjed, daqshekk lill-pazjent jistmawh ta' annimal bi stonku jiehu kollox bellghalu li jigi, ilma tal-vit.

Male Ward 7 at Mount Carmel Hospital: staff bringing their children to play on Government computers
Staff abbuzivament igibu t-tfal juzaw computers tal-Gvern tax-xoghol biex jilghabu bihom: Il-prezz li ddahhal mara f'sala tal-irgiel. Bi skuza ghax mara, l-NO (Nursing Officer / Kap) tas-sala riedet li kamra mis-sala tinghatala u tigi mghammra kompluta b'computer mqabbad mas-sistema tal-internet tal-Gvern, b'toilet u shower u nahseb sodda, u ovvjament bl-ilma tal-flixken tajjeb ghax-xorb ghax mhix se tixrob ilma tal-vit bhalma tbellgha lilna l-pazjenti. Imma marret oltre, ghax bdiet iggib it-tfal jew neputijiet Sajf shih (ara t-tfal bix-shorts) f'din il-kamra biex jghaddu gurnata shiha jilghabu bil-computer bl-internet tal-Gvern u addio Covid waqt li ahna l-pazjenti biex naraw lil tal-familja sfurzati nkelmuhom minn wara l-perspex qisna l-imgiddmin l-impestati bl-iskuza tal-Covid (ara l-maskla fuq it-tifel). Lejlet l-elezzjoni tal-2022 kienu gabu segretarja mara u ovvjament ghogbita s-sistema u bdiet ukoll iggib taghha. Fi kliem iehor l-istaff jaraw lill-kap tas-sala hekk korrotta tabbuza u taghmel li trid u tikser ir-regoli kif jogghoba, jabbuzaw bhala u aktar ghax jafu li ma tistghax tippunta subghajja lejhom, u ghax ghalxejn tirraporta ghax hadd ma jista' ghalihom. L-awtoritajiet flok jiehdu passi kontrihom, jaghmlulhom cover-ups u addirittura jghinuhom jivvendikaw ruhhom mill-pazjenti li jazzardaw jirrapurtaw l-abbuzi. Din l-NO Marlene Grech ta' MW7 tant ghanda hdura ghall-pazjenti dejjem tara x'ha tivvinta biex dejjem taghmillhom hajjithom aktar mizerabbli milli diga hi li kien ilha zmien tal-fehma li l-pazjenti ccahhadhom milli jzommu mobile biex aktar tabbuzahom fil-liberta kollha u hi u l-istaff ikomplu jipperseveraw fl-abbuzi b'dejjem aktar liberta - ix-xoqqa f'moxta gieta fit-22-Feb-23 (semmejt il-kaz qabel) meta gie jkellimni dak il-korrot ta' Kummissarju tas-Sahha fi hdan l-Ombudsman Raymond Galea f'dik li kienet messa 'n scena, mank stenniet gurnata ohra biex ma taghmilix daqshekk ovvja imma minn dakinhar stess fl-ghaxija pprojbit l-pazjenti milli juzaw l-mobile fis-sala, vendikazzjoni apposta sottili lejjha ghax lili dejjem kienu jzommuni 24x7 maqful minghajr access ghall-main garden, allura spiccajt dejjem bla access ghall-mobile.

Biex l-istaff ta' MW7 'n partikolari dik l-NO Marlene Grech jippersegwitaw fl-abbuzi mohhom mistrieh, ikunu ttransferewni fis-16-Mar-23 minn hemm ghall Male Ward 1. Wara li nkun ghamilt cirka sentejn u nofs konsekuttivi maqful bla access ghall-arja ta' barra, fit-13-Sep-23 jtuni access ghall-main garden / sal-gnien tal-isptar. Lanqas ikunu ghaddew 3 gimghat li nerga nispicca maqful 24x7 mhux ghax ghamilt xi haga hazina imma ghax sehel fit-2-Oct-23 xi pazjent/i jkun/u dahlu xi droga f'Male Ward 1 u n-nurses u l-istaff tant l-ghazz kielhom li hatfu x-xoqqa f'moxta biex bi skuza t'hekk qatghu l-main garden lill-pazjenti kollha nkluz jien li ma kelli x'naqsam xejn, sempliciment dan il-hsieb kien ilu jberren f'mohhom ghax l-ingombru li toqghod timla l-formola li hiereg il-main garden u dik li jridu jifthulek il-bieb biex tohrog u erga meta tigi lura kienet qed ittihom wisq f'ghajnhom, allura b'kulhadd maqful komplew iffrankaw min-nitfa xoghol li kellhom u aktar hin biex jilghabu bil-mobiles u jiccacraw bejniethom imfattrin bil-qedgha fil-clinic. Ghaldaqstant fid-9-Oct-23 nikteb lic-CEO Stephanie Xuereb ninkriminaha talli flok hadu passi biex jinkriminaw fosthom lill-individwu li qed idahhal id-droga l-isptar Monte Carmeli taf qed japprofitta ruhu minn certi pazjenti jsibhom imbecillati u vulnerabbli jaghmel il-flus minn fuqhom a skapitu ta' sahhithom u taf hajjithom, minflok dejjem jivvendikaw ruhhom mill-pazjenti biex jaqfluhom 24x7 fosthom jien li kif ghidt ma kelli x'naqsam xejn mal-kaz. Bis-sahha ta' din l-email, fi zmien jumejn fil-11-Oct-24 jergghu ituni access ghall-main garden, waqt li pazjenti ohra li bhali wkoll qatt ma kellhom x'jaqsmu ma drogi u xort'ohra hallewhom maqfulin ta' hodor u bla qalb li huma. F'din l-email inkun semmejtilha "Dan sa nurses u mlahqin NOs ta' tali sala kien hemm fil-passat qabel tfaccajt int ibieghu lill-pazjenti sigaretti tal-kuntrabandu, illum wiehed minnhom issibu fl-ufficju tal-SNOs" - dan l-individwu kien NO (Nursing Officer, kap ta' sala) ma dak iz-zmien l-NO l-iehor Joe Sant f'Male Ward 3B li dan ukoll sabulu postu fl-istess ufficju tal-SNOs u qatt ma ha passi meta dan l-individwu kien ibiegh dawn is-sigaretti tal-kuntrabandu lill-pazjenti taht ghajnejh ukoll u vilment bil-prezz daqs sigaretti normali (li tkun thallset it-taxxa / dazju fuqhom) biex jaghmel il-massimu tal-profitt possibli minn fuq dahar il-pazjenti. Rigward dan illum SNO Joe Sant nemmen li kien involut meta kissruli l-laptop (kien gie f'Male Ward 7 ikkargat ghalija qalli biex nippakjah ha johduhuli fis-safe), kien ra, kien jaf li n-nursing aid Karmnu Vella hu u sejjer bil-laptop tieghi fis-safe tal-isptar x'aktarx ghadda l-ufficju tieghu u rah ikissiruli u ccoverjah, bhalma ghal tant snin iccoverja lill-imsemmi NO li kellu mieghu jarah similment jabbuza mill-pazjenti.


Chief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie XuerebChief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie Xuereb
Minister of Health, JoEtienne AbelaMinister of Health and Active Ageing, JoEtienne Abela
Auditor Charles DeguaraAuditor Charles Deguara
Permanent Commission against corruptionPermanent Commission against corruption

Fl-10-Jan-24 nkun ktibt lill-Awtorita ghas-Sahha u Sigurta dwar hitan immermrin fl-isptar Monte Carmel taf imminenti li jcedu, tant hu hekk li gimgha wara dawn tal-Awtorita jigu u jdwaru l-hitan 'n kwistjoni bit-tape. Niehu spunt mill-gravita tal-haga biex nifforwodja kollox lic-CEO Stephanie Xuereb, lill-Ministru l-gdid ghas-Sahha JoEtienne Abela, u lill-Awditur General Charles Deguara, nqajjem il-punt tal-impunita sfaccata, frodizmu, u korruzzjoni rampanti b'din Stephanie Xuereb bhala CEO, nsemmi whud mill-isparpaljar ta' miljuni ta' flus il-poplu fl-isptar Monte Carmeli, fosthom bla dubju u kif mistenni minn dak is-Super Frodista ta' Psikjatra David Cassar bhal pjaciri jiswew il-belli liri li jaghmel ghall-hbieb u vendikazzjonijiet bla limitu ghal min bhali jazzarda jiqaflu jikkritikah 'n partikulari mieghi. L-ghada 20-Jan-24 nifforwardja kollox lill-Kummissjoni Permanenti kontra l-Korruzjoni.


Psychiatrist David CassarThe most sadistic criminal, Psychiatrist David Cassar
Chairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton GrechChairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton Grech
Commissioner for Mental Health John Cachiathen Commissioner for Mental Health John Cachia

Emails minn MW7, msemmija qabel, biex nibdel lill-konsulent, lill-Psikjatra David Cassar innifsu li nifforwardjaha lill-Psikjatra Anton Grech u Kummissarju John Cachia ninfurmahom ghall-ennezima darba kif dak is-sadist ta' Psikjatra David Cassar kien hallini ssekwestrat meta jaf li qed maqful fuq konkluzjoni zbaljata. Emails xhur wara li baghat lill-Psikjatra Anton Grech fejn tista' tghid f'att ta' bullying u ghax anki dan Anton Grech ghandu x'jitlef, jibqghu jcahduni minn dan id-dritt halli David Cassar aktar ikompli jabbuza minni bil-liberta kollha - aktar tortura psikologika ghalxejn ghalija - trid tkun il-veru b'sahhtek mentalment biex jirnexxielek ma tiggenninx ma sadisti din il-kwalita. Ta' min jinnota li t-terminu ta' 3 xhur meta l-Psikjatra Anton Grech qalli biex fil-kaz nerga niktiblu kien intenzjonat biex sa dak iz-zmien il-Psikjatra li ridt naqleb tahtu, Joe Vella Baldacchino, jkun qorob biex jirtira bl-eta - daqshekk jghadduk biz-zmien sfaccatament (ara wkoll aktar 'l isfel emails lill-Kummissarju ghas-Sahha Charles Messina fejn jissemma li l-Psikjatra Vella Baldacchino se jkun qorob li jirtira).

The courage to try again tomorrow

Chairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton GrechChairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton Grech
Chief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie XuerebChief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie Xuereb

Dawn emails li baghat lill-Psikjatra Anton Grech fil-bidu tal-2022 biex nibdel il-konsulent nipprova xortija nigi taht il-Psikjatra Joseph Spiteri. Il-fatt li l-ewwel weghdni mod, u mbaghad jigi jumejn wara jaghmel ezatt l-oppost (flok "kelma ta' ragel" izomm kelmtu, idhak bih lil dan l-"imbecillat"), hi addirittura l-akbar prova li bhalma kif jidher car JIGDBU sfaccatament LILL-pazjent f'wiccu, tista' timmagina kemm JIGDBU wisq u wisq aktar sfaccatament FUQ il-pazjent minn wara dahru jafu li hu stigmatizzat bla vuci u kwalunkwe haga li jivvintaw fuqu titwemmen. Nkun ktibt ukoll fuq il-bicca lic-CEO Stephanie Xuereb.

Always be suspicious when a narcissist shows kindness


Malta PoliceMalta Police
Police Inspector Rodrick SpiteriPolice Inspector Rodrick Spiteri
Police Commissioner Angelo GafaPolice Commissioner Angelo Gafa
Victims Support Unit Superintendent Sylvana GafaVictims Support Unit Superintendent Sylvana Gafa, wife of Police Comm. Angelo Gafa
Malta Attorney General, Avukat GeneraliAvukat Generali
Minister for Home Affairs, National Security and Law Enforcement Byron CamilleriMinister for Home Affairs, National Security and Law Enforcement Byron Camilleri
Police Complaints BoardPolice Complaints Board
then President of Malta, George Vellathen President of Malta, George Vella
President of Malta, Myriam Spiteri DebonoPresident of Malta, Myriam Spiteri Debono

Email1 u Email2 lill-Pulizija ghal darb'ohra biex jintervjenu imma ghalxejn. Dokument 1a u Dokument 1b li hallejt mas-security tal-isptar rigward il-laptop li kissruli bil-barka tal-management tal-isptar.

Emails ohra lejn Dicembru '20 lill-Pulizija imma ghal darb'ohra ghalxejn. Nerga nikteb lill-Pulizija 3 xhur wara b'email fid-29 ta' Marzu 2021 fejn addirittura nibghatilhom link minn din il-website tal-abbuzi gravissimi li ilni nsofri biex jintervjenu imma ghalxejn. F'April 2021 nikteb ukoll darbtejn lill-Ministru Byron Camilleri responsabbli mill-Pulizija (ara l-istess link ta' qabel).

Dawn emails ohra lill-Pulizija fl-2021 rigward is-suppost inkjesta 5715/2020 fejn tlabthom jinvestigaw fosthom il-frodi li kienet qed taghmel minni l-Avukata Rachel Tua haditli €5,000 suppost biex fosthom issir inkjesta magisterjali u baqa' ma sar xejn milli weghditni, rigward rapport 8/r/2772-2020 minn suppost Spettur Rodrick Spiteri fl-ghassa tan-Naxxar fejn anki kont ifforwardjajt kollox lill-Avukat Generali, lill-Victims Support Unit u lill-Victims Support Agency li hi mmexxija minn Sylvana Gafa mart l-istess Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa li nkun ktibtlu wkoll f'dawn is-serje ta' emails, rigward biex jinvestigaw lill-Kumm. tas-Sahha, rigward biex jinvestigaw lis-Supretendent Carmelo Bartolo, u rigward il-Kummisjoni Amministrazzjoni tal-Gustizzja, imma ghal darb'ohra jibqa' ma jsir xejn, fejn tispikka l-impunita sfaccata ma nies f'pozizzjoni gholja u tal-qalba, ihalluk imdendel l-aktar l-aktar fuq semplici acknowledgement li l-ilment se jigi pprocessat meta fir-realta ma jkun qed isir xejn. Dawn is-serje ta' emails nifforwardjahom ukoll lill-President George Vella lejn Ottubru 2021 l-ewwel ma jirrispondix u mbaghad ifarfar jibghat jghidli "jirrakkomandalek li timxi mal-parir li jagħtik il-Konsulent Legali tiegħek" u suq ghax sebah, liema emails lejn April 2024 nifforwardjahom ukoll sentejn u nofs wara lill-President Myriam Spiteri Debono li tkun ghada kif lahqet floku.

Lejn Gunju '22 nsir naf bl-ezistenza ta' Board suppost indipendenti li jinvestiga lmenti abbuzi minn Pulizija u niktbilhom. Lanqas decenza jirrispondu, ahseb u ara kemm jinvestigaw. Dan il-Board ippresedut mill-Imhallef Francesco Depasquale, zgur hassu skomdu jinvestiga jispicca anki jinkrimina lil siehbu ex-kollega l-Magistrat Carol Peralta, wara li kiel il-biskuttini minn tieghu fil-festin li kien ghamel fl-awla - mhux kull qalb trid ohra!

Emails ohra lill-Pulizija lejn l-ahhar ta' Novembru '22 biex jinvestigaw, niehu spunt minn posta li qajmitli suspett hazin u mill-ahhar delitt li kien sar, imma bhas-soltu ghalxejn.


University of Malta rector, Alfred J. VellaUniversity of Malta rector, Alfred J. Vella
Minister for Education, Clifton GrimaMinister for Education, Clifton Grima
Prime Minister Robert AbelaPrime Minister Robert Abela
Malta PoliceMalta Police

Emails fosthom lill-Pulizija biex jipprocedu fuq l-abbuzi ta' Andrew Azzopardi u l-media ssibhom fil-parti t'isfel ta' din il-webpage imma bhas-soltu jibqa' ma jsir xejn.


Chief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie XuerebChief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie Xuereb
Chairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton GrechChairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton Grech
then Commissioner for Mental Health John Cachiathen Commissioner for Mental Health John Cachia

Dawn emails li baghat permezz t'avukat lic-CEO biex nibdel il-konsulent u biex issir investigazzjoni rigward l-abbuzi li ilni snin insofri mill-Psikjatra David Cassar imma ghalxejn.

Dawn emails rigward diskriminazzjoni mieghi biss fejn bhala pazjent lili biss cahhduni mill-wifi tal-isptar u milli nista' nuza l-laptop tieghi. X'aktarx vendikazzjoni diretta tac-CEO Stephanie Xuereb talli kont qed nikxef sparpaljar ta' flus il-poplu fl-isptar Monte Carmeli.

Email datata 18 ta' Mejju '21 lic-CEO, lic-Chairman tal-Psikjatrija, u lill-Kummissarju ghas-Sahha Mentali rigward favoritizmu ma certu pazjent u diskriminazzjoni u abbuzi ma ohrajn fejn fosthom incident ta' pazjent li ssarfet f'fatalita, ghal darb'ohra vilment injorata u ma jiehdux passi. Rigward it-toilets li jissemmew f'din l-email, dawn hallewhomna mkissrin u bla privatezza f'sala ta' cirka 23 pazjent ghall-aktar minn gimgha kif jixhed il-video t'hawn taht.


Ombudsman Alfred C. Mifsudthen Ombudsman Alfred C. Mifsud
Ombudsman Head of Investigations Monica Borg GaleaOmbudsman Head of Investigations Monica Borg Galea
then Ombudsman Commissioner for Health Charles Messina then Ombudsman Commissioner for Health Charles Messina

Ittra lill-Ombudsman datata 20 ta' Marzu 2017 u l-Acknowledgement taghha. Rigward l-ilment kontra l-Pulizija (Kaz R0076) jaqtghuli barra mill-ewwel. Nikteb lil Monica Borg Galea fl-ufficju tal-Ombudsman b'email datata 29 ta' Marzu 2017 u fis-26 t'April 2017 nilmenta fuq l-abbuzi mill-Ministru Owen Bonnici u nqajjem il-punt li hemm bzonn issir pressjoni min-naha tal-Ombudsman biex issir xi tip ta' nkjesta Magisterjali rigward l-abbuzi min-naha tal-Pulizija (bhal frame-ups li ghamluli u hekk). Nerga nikteb lill-Ombudsman b'ittra datata 22 ta' Gunju 2017 rigward l-abbuzi mill-Psikjatra David Cassar u jibghatuli Acknowledgement jghiduli li rreferewha lill-Kummissarju ghas-Sahha fi hdan l-Ombudsman meta jien ktibt fuq in-nuqqasijiet severi tieghu talli kien baqa' ma hax passi kontra l-istess Cassar wara diversi xhur. Jirrispondi ghal din l-ittra l-Ombudsman innifsu b'ittra datata 30 ta' Gunju 2017 fejn rigward l-ilment kontra l-Psikjatra David Cassar (Kaz HR0022) jghidli biex nikteb minflok lill-Kunsill Mediku u li kemm hu kif ukoll il-Kummissarju tas-Sahha Charles Messina (li nkredibilment ma rax ghajn hazina minnu) "se nibqgu nsegwu l-kaz tieghek," meta il-fatti huma li sallum wara dan iz-zmien kollu (mit-30/6/17 id-data tal-ittra mil-Ombudsman) baqghu m'ghamlu assolultament xejn biex jghinuni u jaraw li jittiehdu passi fejn hemm bzonn, daqshekk habblu rashom u dawk f'pozizzjoni gholja kollha jhokku dahar xulxin. Nerga nikteb lill-Ombudsman f'ittra datata 31 ta' Lulju 2017 nilmenta mill-Ministru tal-Gustizzja (Kaz R0077) ta' dak iz-zmien Owen Bonnnici li kien intenzjonaltment qed jibqa' jtawwalli l-kaz u ma jmexxix u jibghatuli Acknowledgement taghha. Nerga nibghat email fis-26 t'Ottubru 2017 rigward l-ilment kontra l-Ministru Bonnici jirrispondu li verbalment qallhom li gewli approvati xi gurnata jew tnejn leave u nerga niktbilhom l-ghada b'email nistaqsi jekk humiex se jzommuh responsabbi t'ghemielu wara li kien vendikattivament "hlieli fuq sentejn u nofs" maqful ghalxejn ghax ma mexxix. Ma tarax, tant li meta sussegwentament bdejt nohrog ftit sieghat leave wara 3 xhur ohra maqful vendikattivament, din id-darba aktar vendikazzjonijiet mill-Psikjatra David Cassar talli kont irrapurtajtu u ktibt diversi drabi kontrih lill-Kunsill Mediku, b'email tat-30 ta' Jannar 2018 jghiduli li l-kaz kontra l-Ministru R0077 kien issa maghluq. Nerga nikteb lill-Ombudsman b'email fis-7 ta' Mejju 2018 u fosthom nghidlu b'din il-website li ghamilt rigward il hafna abbuzi li ilni snin insofri b'mod partikulari mill-Psikjatra David Cassar. Jirrispondi l-Kummissarju ghas-Sahha Charles Messina fi hdan l-Ombudsman fil-15 ta' Mejju 2018 bis-soltu paroli fil-vojt biex jghaddi z-zmien fejn inizzlu bhala kaz iehor ta' ilment kontra l-Psikjatra David Cassar, Kaz HS 0029, u nirrispondih lura fis-17 ta' Mejju 2018 biex aktar ninkriminah talli baqa' ma hax passi u din id-darba ma jirrispondix. Nikteb lil Monica Borg Galea fi hdan l-ufficju tal-Ombudsman b'email fl-20 ta' Gunju 2018 nilmenta fuq il-kunflitt t'interess li jidher ghandu dan il-Kummissarju tas-Sahha Messina u ma nircevix semplici Acknowledgement. Nerga niktbilha b'email fit-13 ta' Lulju 2018 u tghidli li l-Ombudsman ghandu jitkellem mal-Kummissarju ghas-Sahha Mentali John Cachia fuq il-kaz tieghi (minn wara dahri) u nerga niktbilha lura fis-16 ta' Lulju 2018 nilmenta fuq in-nuqqasijiet u l-inkompetenzi ta' dan il-Kummissarju. Sadantittant flok jitkellmu dirett mieghi li ressaqt l-ilment, tant kemm darba ttimbrat mentali jistmawk ta' l-imbecillat u l-anqas vuci ma jibqghalek, minn wara dahri jimmanuvraw biex ikellmu lill-ohti u nissuspetta motivi ulterjuri hekk li nikteb mill-gdid lill-imsemmija Monica b'email fis-6 t'Awissu 2018. Jirrispondi l-Kummissarju ghas-Sahha Mentali Charles Messina fit-8 t'Awissu 2018. Inkun ukoll kellimt lil din Monica bit-telefon u din tghidli li jekk irrid immur jien ukoll ghall-laqgha tad-9 t'Awissu 2018, u flok ohti wahda hadt l-ohra wkoll biex ikolli 2 ta' xhieda. Kif mistenni gie l-kliem fuq kif origina malizjozament it-timbru tieghi ta' mentali tieghi mill-ewwel kaz li kelli l-Qorti lura fl-2001 biex jiskreditawni darba kont ippruvajt niehu vantagg mit-theddid tal-Magistrat Carol Peralta li jsabbatni mal-hajt dakinhar tas-seduta tal-4/2/02 u sorprendentament qaluli biex "ninsa l-passat." F'din l-istess l-ahhar link hemm l-email li baghat lil Messina fis-27 t'Awissu 2018 nqabbel il-kaz ma xi hadd "abbuzat fi ckunitu" jghidulu "(j)insa l-passat," u fil-kaz tieghi rieduni nhalli lil Cassar jiddrugani bil-pirmli ghall-mard li kien ivvintali biex jiskreditani per konsegwenza - daqshekk fih x'tomghod il-kliem taghhom "Aħna rridu ngħinuk" (mill-email link t'hawn fuq li Messina baghatli fit-8/8/2018) - riedu imma jghinu lill-Psikjatra David Cassar jaraw kif jghattulu u jaghmlulu cover-up. F'dik il-laqgha flimkien maz-zewg huti kienu qaluli li l-kaz tieghi se jigi diskuss dalwaqt fil-Kunsill Mediku imma meta cempilt il-Kunsill qaluli li ma kien hemm xejn ippjanat u allura nerga nibghat email lil Messina fis-27 t'Awissu 2018 u jirrispondi fl-istess jum jghidli l-kaz tieghi se "jiġi diskuss mill-Kunsill Mediku fl-14 ta’ Settembru 2018 " u jsaqsini "Għadek taħseb li jien giddieb? " (ara l-istess email link ta' qabel). Niktiblu l-ghada fit-28 t'Awwissu 2018 (ara l-istess l-ahhar email link) nghidlu "L-impressjoni li hadt li m'hemmx hegga mill-Kunsill, il-huta z-zghira qatt ma kielet il-huta l-kbira u b'xi mod jew iehor jaraw kif jaghmlu biex lil Cassar jagevolawh." Wara xi jiem incempel lill-Kunsill Mediku jghiduli ghal darb'ohra li ma kellhom xejn ippjanat. Issa nhalli f'idejkom tiddecidu dan Messina hux giddieb jew le u kemm ried jaghmel cover-up sfaccat lill-Psikjatra David Cassar u altru li ma riedx jghinni (bhas-soltu f'pajjiz minn dejjem korrot bhal Malta, dawk f'pozizzjoni gholja dejjem issibhom ihokku dahar xulxin). Tant hu hekk li l-Kunsill Mediku baqghu qatt ma baghtu ghalija propju jien li ressaqt l-ilment quddiemhom ghax daqstant iehor iridu jghattulu bil-mara ta' David Cassar membru fl-istess Kunsill u l-membri l-ohra fil-maggor parti facebook friends ma David Cassar. Fil-25 t'April 2019 jiktibli b'email Messina rigward zieda fil-leave li kien approvali l-Ministru u nghidlu li dan gara wara li kont irrappurtajt lill-Ministru Owen Bonnici lill-Kummissarju ghall-iStandards fil-hajja pubblika George Hyzler u nsaqsih ukoll kif fis-27 t'Awissu 2018 (bi zball nizzilta 28 t'Awissu 2018) kien qalli li l-Kunsill Mediku kienu se jiddiskutu l-kaz li ressaqt quddiemhom imma ma kien hemm xejn milli qalli tant li baqghu m'ghamlu xejn u ma jirrispondix lura.

Emails f'Marzu 2020 lill-Ombudsman rigward l-ingustizzja fejn il-pazjenti biss, u mhux l-istaff ukoll, gew diskriminatament maqfula fis-swali u mcahhda mill-leave bl-iskuza tal-Covid-19.

Email fil-21 ta' Frar '21 lill-Kummissarju ghas-Sahha Charles Messina rigward l-ingustizzja fejn kienu qed icahduni milli nibdel il-konsulent ghall-Psikjatra Joe Vella Baldacchino u fosthom inzommu responsabbli tal-cover-ups li baqa' jaghmel ghall-abbuzi tal-Psikjatra David Cassar billi jibqa' ma jiehux passi. Jirrispondi fuq xahar wara fit-23 ta' Marzu '21 jghidli li Vella Baldacchino wasal biex jirtira. Nirrispondih insaqsih 'talli 'l ghaliex baqa' ma hax passi u nikteb ukoll dirett lill-Ombudsman A. Mifsud biex ukoll ghal darba ohra nzommu responsabbli talli jibqa' ma jiehux passi. Nerga niktiblu lil Messina fl-14 t'April 2021 nirringrazjah talli bl-intervent tieghu rnexxieli sa fl-ahhar naqleb taht Vella Baldacchino imma ghal darb'ohra nzommu responsabbli tal-cover-up li qed jaghmel ghall-abbuzi tal-Psikjatra David Cassar ghax jibqa' ma jiehux passi.

Fit-22 ta' Gunju 2021 nikteb lill-Ombudsman wara li l-Psikjatra Catherine Dimech li spiccajt tahta wara li J. Vella Baldacchino rtira bl-eta, tonqos li ttini l-leave bhal pazjenti ohra darba ghaddew il-mizuri tal-Covid bl-iskuza li ma kontx qed niehu kura (il-velenu ta' pirmli). Nircievi l-Acknowledgement mill-Ombudsman datata 23 ta' Gunju 2021. L-ghada tigi Catherine Dimech mibdula kompletament, tisfurzani niehu l-velenu ta' pirmli u tohrogli restriction of freedom of communication order, it-3 wahda li qlajt f'cirka sena, addirittura meta kont ghidtila ftit jiem qabel biex ittini l-leave li kelli, jew ghallinqas kemm thallini mmur nara lill-ommi li kienet waslet fl-ahhar, sussegwentament nitlifa f'Settembru '21 minghajr ma tawni cans naraha tal-ahhar, biex tara x'nies hodor u mill-aktar bla qalb huma, il-ferita li jaghmlulek jaghmluhilek apposta hekk fil-fond u bi hdura biex tibqghalek farrett marka ma tfiq qatt minnha u biex tibqghalek tifkira dejjiema tal-hdura taghhom jintimidawk biha. Flok ghajnuna l-Kummissarju ghas-Sahha fi hdan l-Ombudsman, kienli ta' hsara wara li x'aktarx bil-manuvri tieghu spicca jaf David Cassar li ma kontx qed niehu kura. Korrispondenza ohra mal-Kummissarju tas-Sahha fit-30 ta' Gunju 2021 u fit-2 ta' Lulju 2021. Korrispondenza ohra fis-16 ta' Settembru 2021.

Dawn emails li baghat lill-Ombudsman fil-bidu tas-sena 2022 talli kienu qed icahhduni milli nipprova xortija naqleb taht il-Psikjatra Joseph Spiteri u rigward ingustizzji ohra. Bhas-soltu ma nsib assolutament ebda ghajnuna mill-Ombudsman kif jindikaw dawn l-emails risposta. Japprovaw li naqleb taht dan Joseph Spiteri lejn l-ahhar ta' Gunju '22, wara li jkunu irrangaw gabu jidher f'ismu il-Psikjatra Hector Cutajar, l-istess pezza bhal Psikjatra David Cassar u li l-inkompetenza tieghu ssarfet fil-mewt ta' pazjent fl-isptar fil-15-Nov-20.

Ombudsman Joseph Zammit McKeonOmbudsman Joseph Zammit McKeon.
Social Security Compliance UnitSocial Security Compliance Unit.
Malta PoliceMalta Police
Minister Michael FalzonMinister Michael Falzon
Times Of MaltaTimes Of Malta
David CasaMEP David Casa
International Ombudsman Institute (IOI)The International Ombudsman Institute (IOI)

Nikteb lill-Ombudsman Joseph Zammit McKeon li jkun ghadu kif lahaq f'Marzu '23 nitolbu jiehu passi kontra l-Kummissarju ghas-Sahha fi hdan l-ufficju tieghu Raymond Galea li flok sibtu t'ghajnuna kelli nsofri tant abbuzi tort u bil-komplicita tieghu mindu fettillu jigi jkellimni l-isptar Monte Carmeli fit-22-Feb-23 f'dik li kienet messa 'n scena. Nitolbu wkoll jinvestiga l-frodi mill-Psikjatra Joseph Spiteri skont anki artiklu ta' Simon Mercieca fejn isemmi li dan kien jircievi somom kbar ta' flus biex lill-habsin jghaddihom board, daqqa' ta' pinna kull ma tmur fin-nofs u ta' frodist li hu jivvintawlhom xi marda mentali inezistenti, bhas-soltu fil-Psikjatrija bla ebda bazi xjentifika, u t-taxxi tal-poplu jaghmlu tajjeb ghall-kumplament. F'malajr ifarfar fl-4-Jul-23 u nirrispondih lura fil-jiem ta' wara. Fit-28-Aug-23 nibghat kollox lill-Compliance Unit tas-Sigurta Socjali, u wara anki lill-Pulizija, u erga wara lill-Ministru Michael Falzon responsabbli mill-beneficcji socjali, nitolbhom jinvestigaw imma ghalxejn, u bhac-cirasa fuq il-kejk, fil-21-Sep-23 nifforwardja kollox lit-Times of Malta (fost diversi drabi ohra li nkun ktibtilhom) kif kien hareg fil-berah xi gimghatejn qabel l-iskandlu fil-beneficji socjali. Fis-17-Oct-23 inkun ukoll ifforwardjajt kollox lill-MEP David Casa, u tant iehor ergajt ifforwardjajtlu kollox fis-6-May-24 fuq email address iehor tieghu ghall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Fit-12-Dec-23 igibu li lil dan il-frodist ta' Ombudsman Joseph Zammit McKeon gie elett fil-board tal-International Ombudsman Institute u niktbilhom (ara l-istess link ta' qabel).

The greatest cruelty is our casual blindness to the despair of others


Chief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie XuerebChief Executive Officer Mount Carmel Hospital Stephanie Xuereb
Minister of Health, JoEtienne AbelaMinister of Health and Active Ageing, JoEtienne Abela
Government PL whip Naomi CachiaGovernment PL whip Naomi Cachia
Opposition PN whip Robert CutajarOpposition PN whip Robert Cutajar
Police Commissioner Angelo GafaPolice Commissioner Angelo Gafa

Fis-6-May-2024 nikteb email lic-CEO Stephanie Xuereb rigward il-vendikazzjonijiet mill-Psikjatra super frodista ta' Joseph Spiteri, mhux talli ma jtinix il-leave li hu tieghi u jibqa' jzommni sekwestrat vendikattivament, talli lanqas akkumpanjat sa l-arkivji ma jhallini nohrog fuq artiklu li kont qed nikteb fuq l-istorja ta' rahli l-Mosta, provokazzjonijiet bla limitu jaghmlu minn kollox biex ikissruk psikologikament. Nkun baghatta wkoll lill-Ministru tas-Sahha JoEtienne Abela u lill-whips tal-Gvern u l-Oppozizzjoni, Naomi Cachia u Robert Cutajar, cioe suppost lill-Parlament Malti. L-ghada nkun ergajt ktibtilhom u din id-darba anki nifforwardja kollox lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa wara pazjent perikoluz li jkunu gabu fis-sala, b'dak il-prim frodist ta' Psikjatra Joseph Spiteri dejjem jara kif jagevolah u jirrangalu.

Social Benefits fraudLejlet elezzjoni, bil-mafja ta' Gvern u wara l-emails msemmija fil-paragrafu ta' qabel fejn nizzilt li "minkejja li frodament b'semplici daqqa ta' pinna vvintawli turrun ta' mard mentali bla ebda bazi xjentifika, nkredibilment ma niehux 1c f'beneficcji", u b'intervent ta' malajr u personali tas-super frodista ta' Psikjatra Joseph Spiteri ma dawk il-mafia tas-Sigurta Socjali, dlonk halliet il-frott ghax bid-data tal-ghada, 7-May-2024, jnizzlu li habta u sabta awtorizzawli l-beneficcji kif indikat hawn fuq!!!

Social Security Compliance UnitSocial Security Compliance Unit.

Il-Psikjatra Joseph Spiteri minn ghalih se jaghlaqli halqi biex ma nkomplix nikxfu ta' prim frodist li hu, imma minflok ir-rizultat ma wiehed bhali jkun ezatt l-oppost ghax fl-24-May-24 nahtaf l-okkazjoni biex nirrapurtah nibghat email lil tas-Sigurta Socjali biex fosthom jghiduli x'mard ivvintawli biex intitolawni ghall-beneficcji socjali u ndirettament biex jinvestigaw lil dan il-frodista ta' Psikjatra Joseph Spiteri.


Medical Council Members in January 2017 Some of the Medical Council Members in Jan '17. I submitted my complaint to the Medical Council months later in Jul '17 (image taken from this link): Dr Michael Boffa, Dr Anthony Charles, Dr Bryan Flores Martin, David Caruana, Dr Herbert Messina Ferrante (to exclude), Dr Daniel Farrugia, Philip Borg, Dr Ilona Debono, the council’s president (wearing a re-used outfit from the Carnival of the year before consisting of a suit on a pyjama bought at a discount for €2.10 from the monti of Birgu), and Dr David Muscat.

Medical CouncilMedical Council
Medical Council President in year 2017, lawyer Ilona DebonoMedical Council President in year 2017, lawyer Ilona Debono
Medical Council member in year 2017, Dr. Doreen Cassar, wife of Psychiatrist David CassarMedical Council member in year 2017, Dr. Doreen Cassar, wife of the most sadistic criminal, Psychiatrist David Cassar
Medical Council member in year 2017, Dr. Paula VassalloMedical Council member in year 2017, Dr. Paula Vassallo

Ittri lill-Kunsill Mediku datata 6 ta' Lulju 2017 fuq l-abbuzi tal-Psikjatra David Cassar u l-Acknowledgement taghha. Ittra datata 9 t'Awissu 2017 u l-Acknowledgement taghha. Ittra datata 18 ta' Settembru 2017 u l-Acknowledgement taghha. Ittra datata 23 t'Ottubru 2017 u l-Acknowledgment taghha. Email tas-27 t'Ottubru 2017. Ittra datata 20 ta' Novembru 2017 u l-Acknowledgment taghha. Email datata 7 ta' Dicembru 2017 u ohra fl-istess jum wara li ghax irrapurtajt lill-Psikjatra David Cassar lill-Kunsill Mediku dan Cassar gie vilment jghidli li sejjer lura minn sahhti u baqa' m'approvalix il-ftit leave li tani l-Ministru Owen Bonnici wara li kien ilu ghal tant snin itawwalli l-process apposta. Email ohra tal-15 ta' Jannar 2018 fejn nibghatilhom l-ittra tal-Ministru Bonnici li kien approvali xi ftit leave minn Settembru 2017 imma David Cassar kien baqa' wara aktar minn 3 xhur vendikattivament ma hallinix nohrog ghax propju rrapurtajtu lill-Kunsill Mediku u nghidilhom li se "nzommkom individwalment responsabbli ghad-danni li nista’ nsofri tort tat-tkaxkir tas-saqajn u nuqqas ta’ azzjoni mmedjata min-naha tal-Kunsill." Erba' t'ijiem wara fid-19 ta Jannar 2018 Cassar kellu jigi wahdu fis-sala minghajr il-merhla naghag tas-soltu jimxu warajh biex japprovali ftit leave bin-naqra n-naqra ta' vendikattiv li hu.

Fir-rapport annwali 2018 tal-Kunsill Mediku, f'pagna 27 kienu x'aktarx qed jirreferu ghall-kaz tieghi:


Tant ma nvestigaw xejn (ara link dwar kunflitt t'interess sfaccat ta' whud mill-membri tal-Kunsill Mediku), ghamlu cover-up ghat-tant abbuzi sfaccati tal-Psikjatra David Cassar, li lanqas biss kellhom dicenza jinfurmawni fuq x'hareg minn tali nvestigazzjoni, ahseb u ara kemm baghtu ghalija biex nelabora aktar fuq l-affari u t-tant abbuzi li sofrejt.

Il-Psikjatra David Cassar ta' sadist li hu, talli kont irrapurtajtu lill-Kunsill Mediku, beda jimmanuvra biex jaqlibni fuq l-injection tant tal-biza u djabolika Olanzapine / Zypadhera kif jidher f'din il-link.


Psychiatrist David CassarThe most sadistic criminal, Psychiatrist David Cassar
Chairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton GrechChairman of Psychiatry, Psychiatrist Anton Grech
Psychiatrist Hector CutajarPsychiatrist Hector Cutajar

Emails lil Anton Grech, David Cassar and Hector Cutajar minn terzi persuni fuq l-email address taghhom tal-isptar taghhom rigward fejn iservu privatament.


then Minister of Justice Owen Bonnicithen Minister of Justice Owen Bonnici

Ittri lill-Ministru tal-Gustizzja ta' dak iz-zmien Owen Bonnici wahda datata 13 ta' Lulju 2014 f'inqas minn xahar mis-sentenza tal-Qorti (sentenza kienet inghatat fis-26 ta' Gunju 2014) u ohra fis-27 t'Awissu 2014 u r-risposta ghalihom. Gara li f'Novembru 2014 il-blogger Daphne kienet ippublikat artiklu fuq il-Ministru u xi xhur wara dawk tal-Malta Independent holmu b'artiklu fuqi datat 14/3/15 (innota l-address bar tal-webpage "Mosta-animal-killer" - daqshekk kien irnexxa l-assassinju tal-karatru u l-frame-up tal-Pulizija fuqi) meta nzerta l-Psikjatra David Cassar kien kiteb lill-Ministru biex jirreferini biex nidher quddiem it-Tribunal / Kumitat skont l-emendi fil-ligi li kienu saru (flok inkun jien il-pazjent li nitlob lill-Ministru jaghmel dan, dejjem jaraw x'jivvintaw biex izidu l-burokrazija). Dan l-artiklu tal-Independent kien ta' hjiel ta' l-involviment tal-Ministru biex nohrog mill-isptar u nemmen li rah Fredrick Azzopardi dak iz-zmien CEO tal-Enemalta li bhalma kien ipprova jippoliticizza l-kaz meta kienu arrestawni l-Pulizija fl-2014 jassocjani ma Daphne (ara Maltatoday u l-Illum) u wkoll kelli x'nikxiflu l-cover-up li ghamel ta' dawk li kienu nvoluti fl-abbuz tac-change shift biex jiehdu "extra pay for which you are not entitled" fosthom tnejn li kien lahhaqhom managers (ara emails aktar 'l isfel), hataf ic-cans biex ixewwex lill-Ministru kontrija jerga jassocjani ma Daphne. Fil-fatt il-Ministru flok irreferini lit-Tribunal / Kumitat qghad jahlili z-zmien bl-iskuza li ried il-parir tal-Avukat Generali u tal-Kummissarju tal-Pulizija u ghaldaqstant nerga niktiblu mas-sena wara fit-3 ta' Settembru 2015 nghidlu li l-kaz tieghi ma kienx kaz kriminali imma ghalxejn. Lejn Jannar 2016 kienu marru jkellmu lill-Ministru qrabati jsemmulu mill-gdid dan il-punt u quddiemhom laghba li ma kienx jaf u qallhom li se jiccekja u fil-kaz jirreferini lit-Tribunal kif fil-fatt gara meta wara diversi xhur ohra sa fl-ahhar kont dehert quddiem it-Tribunal lejn April 2016. Nzerta li fl-istess zmien, mas-sentejn li kienet ilha li nqatghet is-sentenza tal-Qorti, il-Maltatoday hargu bhal newsfeed fuq facebook jergghu jassocjawni ma Daphne bil-mohh warajha nemmen li rega kien hadd hlief l-istess Fredrick Azzopardi biex jerga jxewwex lill-Ministru kontrija (tikkonferma li l-Ministru kien informah bil-pass li ha). Fil-fatt minkejja li t-Tribunal darba rani, kien approvali li nibda nohrog ftit bil-leave, il-Ministru rega ghal darb'ohra baqa' ma mexxiex u meta cempilt il-Ministeru gewli bl-iskuza li ridt inqabbad avukat. Litteralment trid tkun il-veru b'sahhtek mentalment biex jirnexxilek ma tiggenninx ma nies vendikattivi u hodor din il-kwalita.

then Prime Minister Joseph Muscatthen Prime Minister Joseph Muscat

Nikteb lill-Prim Ministru Joseph Muscat fuq l-abbuzi tal-Ministru b'ittra datata 4 t'Awissu 2016 u flok kien ta' ghajnuna din id-darba meta nerga ncempel il-Ministeru nsib li l-Ministru Owen Bonnici rega vvendika ruhu minni rega holom bil-parir tal-Avukat Generali u tal-Kummissarju tal-Pulizija.

Mas-sena wara, lejn Awissu 2017, 4 min-nies (2 u 2 f'zewg okkazjonijiet separati) marru jkellmu lill-Ministru fuq il-kaz tieghi, u jghidihom "mhux ta' min jghinnu ghax jikteb / kien jikteb lil Daphne" u "ghax joqghod jikteb lill-Ombudsman, lil Daphne" biex tara kemm kien qed jaghmilha vendikattivament u intenzjonalment u JIDDISKRIMINA APPOSTA KONTRIJA ghax dak Fredrick Azzopardi kien assocjani maghha u ma setghax ipattiha dirett lilha, ghamel vendikazzjoni minni ta' ahdar li hu. Jghidilhom li se jghinni, u xahar wara lejn Settembru 2017 japprovali ftit sieghat leave fil-gimgha li kien tani t-Tribunal mas-sena u nofs qabel. Dak it-tirann ta' Psikjatra David Cassar baqa' jkaxkar sa Jannar 2018 biex tani l-leave b'vendikazzjoni talli kont irrapurtajtu diversi drabi lill-Kunsill Mediku (ara ittri u emails aktar qabel). Dan il-leave suppost kellu jigi rivedut wara 3 xhur imma Cassar t'ahdar li hu baqa' jkaxkar sa Awissu 2018 biex rega kiteb lill-Ministru biex jirreferini mill-gdid quddiem it-Tribunal / Kumitat. Izda ghal darb'ohra l-Ministru jibqa' ma jmexxix u meta ccekjawli tnejn il-Ministeru qalulhom li qieghed jistenna l-parir tat-teknici (tal-AG u l-Kummissarju tal-Pulizija ghandi nassumi) biex tara kemm hu bla qalb dejjem jara x'jivvinta biex jahlili l-hin. Lejn l-ahhar ta' Novembru 2018, 2 imorru jkellmu lill-Ministru fuq il-kaz tieghi u qallhom li se jibghat email biex igibulu l-file tieghi. Izda jerghu jghaddu x-xhur u jibqa' jahlili l-hin u wiehed minn dawn it-tnejn jibghat email lill-Ministru fuq il-bicca, bil-Ministru jispicca jheddu li jiftahlu kawza l-Qorti bil-kliem "Qed inwissik biex taghraf timxi."


then Commissioner for Standards in Public Life, George Hyzlerthen Commissioner for Standards in Public Life, George Hyzler

Jinzerta li xi zmien lejn l-2018 il-Gvern kien holoq l-ufficju tal-Kummissarju ghall-iStandards fil-hajja pubblika. Nibghatlu Email datata 14 ta' Frar 2019 rigward l-abbuzi tal-Ministru Owen Bonnici li kien vendikattivament ghal diversi xhur qed itawwalli l-process biex inkun nista' nohrog bil-leave ghax kienu assocjawni mal-blogger Daphne. Tant il-Ministru kien qed jaghmel intenzjonalment u vendikattivament, li darba rrapurtajtu, fi zmien xahar iccaqalqu l-affarijiet (f'din il-link mill-file tan-nurses [Nursing Report] hemm miktub "Nicholas Grech -[ Informed by Joe Sant there is Board Enquiry on 21 March [2019] 1030am Training Centre. To attend patient and carer (his sister ???), N. Farrugia and Dr. Cassar) u f'inqas minn xahar iehor, darba kont dehert quddiem it-Tribunal / Kumitat fl-imsemmija data tal-21 ta' Marzu 2019, zidli l-leave. Sadanittant inkun ergajt ktibt lil dan il-Kummissarju b'email fit-8 t'April 2019 rigward li ghax issa kien mexxa, hux se jintesa kollox qisu qatt ma kien xejn l-abbuzi li ghamel fuqi ghal diversi snin vendikattivament tawwalli l-process ghalxejn, imma sussegwentament kien kollu ghalxejn ghax ma hax passi (il-Malti jghidlek li l-gurnata minn fil-ghodu turik: mill-bidu dan il-Kummissarju George Hyzler deher li ried jaghmillu cover-up u jara kif se jbengililu).

Fil-fatt fis-6 ta' Settembru 2019 dan il-Kummissarju jikkonkludi l-kaz jghidli li l-allegazzjonijiet tieghi fosthom li l-Ministru kien qed jivvendika ruhu minni ghax assocjawni mal-blogger Daphne Caruana Galizia "gew kategorikament michuda mill-Ministru " (Artikli 18 u 19 fil-link), u joqghod fuq kliemu jikkonkludi li "jiena dispost naccetta l-verzjoni tal-Ministru," - tghid mhux se jiksirha mal-Ministru li appuntah biex jidher gustuz mieghi bicca pazjent ittimbrat mentali! Peress li nkun impenjat fuq affarijiet ohra nirrispondih xhur wara fit-13 ta' Frar 2020 (ara l-istess link ta' qabel) nghidlu li "Nista' nikkonfermalek iswed fuq l-abjad b'zewg emails f'forma ta' pdf files hawn attached [ara Email1, Email2 ] li fuq punt 18ii dan il-Ministru Bonnici fil-fatt GIDEB KATEGORIKAMENT b'xhieda ta' 4 persuni." Imma jibqa' ma jirrispondix, din id-darba l-anqas semplici acknowledgement ma jibghatli. Nerga niktiblu fuq l-istess punt xhur wara f'email fis-27 ta' Lulju 2020 (ara l-istess link ta' qabel) nistaqsi "nispera li l-Kummissarju mhux qed ihossu skomdu jiehu passi kontra wiehed (Ministru Owen Bonnici) li meta kien Ministru tal-Gustizzja appuntah fil-pozizzjoni ta' Kummissarju " u ghal darb'ohra ma nircivix l-anqas semplici acknowledgement: l-illustru Kummissarju ghall-iStandards George Hyzler waqa' kompletament fil-mutu fejn bis-silenzju tieghu l-Kummissarju ghall-iStandards fil-hajja pubblika bhal ried sfaccatament jikkonferma l-cover-up li ried jaghmel lill-Ministru. Daqshekk ahna pajjiz korrott minn dejjem u nibqghu ma ninbidlu qatt - dawk f'pozizzjoni gholja hawn Malta ta' liema partit huma kollha jhokku dahar xulxin u jghattu l-abbuzi ta' xulxin.


Lawyer Anglu FarrugiaLawyer Anglu Farrugia.
Lawyer Edward GattLawyer Edward Gatt
Lawyer Tonio AzzopardiLawyer Tonio Azzopardi
Lawyer Martin FenechLawyer Martin Fenech
Lawyer Arthur AzzopardiLawyer Arthur Azzopardi
Lawyer Rachel TuaLawyer Rachel Tua
Legal Aid MaltaLegal Aid Malta

Dawn links ghall-webpages, emails jew recordings fejn spiccajt iffrodat mill-avukati (Anglu Farrugia u Edward Gatt: 1, Tonio Azzopardi: 2, Martin Fenech: 3, Arthur Azzopardi: 4a u 4b, Rachel Tua: 5a, 5b, 5rec_a, 5rec_b, 5rec_c u 5rec_d, u dawk tal-Ghajnuna Legali mhallsa mit-taxxi tal-poplu). Mhux xi haga li saret mieghi biss, ta' dan spiccat f'fatalita wara li kienu xebghu jghadduh biz-zmien, hu kollu ghalxejn: avukat qatt mhu ha jinkrimina avukat iehor b'abbuz li hu stess ghamel m'ohrajn.


then Commissioner for Health Charles Messinathen Commissioner for Health Charles Messina
Auditor Charles DeguaraAuditor Charles Deguara
Planning AuthorityPlanning Authority
Permanent Commission against corruptionPermanent Commission against corruption
Finance Minister Clyde CaruanaFinance Minister Clyde Caruana
Public Accounts CommitteePublic Accounts Committee

Email rigward l-gheluq ta' MW3A li kienet fi blokka 10 barra l-isptar Monte Carmeli li kienet tikkonsisti fosthom fi tnejn mill-akbar swali b'kapacita ta' 40 pazjent il-wahda li spiccaw waqqghuhom fuq semplici visual survey ta' perit. Meta fit-2 ta Jannar 2020 terza persuna tikteb b'email lill-ex CEO tal-isptar Monte Carmeli Stephen Sultana dwar minn kien il-perit involut, jghililha biex tindirizzahom il-Ministeru skont il-procedura, izda darba tibghathom lill-Ministeru tas-Sahha u ghax ma jirrispondux tiktiblu lil minn tista' tindirizzahom minflok, jibqa' ma jirrispondix. Lejn dan il-perjodu nkun irrapurtajt lill-Ombudsman u wkoll diversi xogholijiet illegali fl-isptar lill-Planning Authority u taf kollox ma kollox beda jhoss ruhu skomdu jibqa' CEO (ra li jkun ahjar ghalih isib band'ohra halli tehel kollox ta' warajh u hu jkollu hobzu mahbuz x'imkien iehor). Issir mistoqsija parlamentari ohra fit-18 ta' Mejju 2020 (ara aktar l-isfel) rigward kemm pazjenti mill-isptar Monte Carmeli gew trasferiti f'homes privati u ncidentalment l-ghada jithabbar li m'ghadux CEO tal-isptar. Ta' min jinnota kif f'din il-mistoqsija parlamentari l-Ministru ma jirrispondix fosthom fuq kemm il-Gvern qed jiswieh kull pazjent li ntbaghat f'home privata (mod sottili ta' kif il-Gvern bhal ipprivatizza nghidu ahna kwart tal-isptar minn wara dahar il-poplu - 169 pazjent f'homes privati minn xi 600 pazjent kemm kien jesa' originarjament l-isptar?). B'email datata 14 t'Ottubru 2019 nitlob lill-Ombudsman biex jinvestiga u fis-16 t'Ottubru 2019 lill-Awditur Charles Deguara. Inkun ktibt kemm lil Jacob Borg u Ivan Camilleri minn tat-Times imma hadd minnhom ma jindenja jinvestiga jew jikteb dwarha - ghalhekk minn dejjem b'korruzzjoni rampanti f'dan il-pajjiz ghax il-media f'Malta jiddettawla x'ghandha tikteb jew sempliciment il-gurnalist jikteb pappagalment li jkun qal il-Ministru - assolutament ma jezistix gurnalizmu nvestigattiv. Nerga niktek lill-Ombudsman b'emails fit-31 t'Ottubru u fl-1 ta' Novembru 2019, u jirrispondi l-Awditur Charles Deguara fit-8 ta' Novembru 2019 bis-soltu paroli fil-vojt jghidli li "Preżentament għaddejjin b’xogħol ieħor," x'tistenna minn pajjiz minn dejjem korrot ikollok l-awtoritajiet korrotti u nkompetenti wkoll. Nerga nikteb lill-Awditur b'emails fit-8 u 9 t'April 2020 u lejn Gunju 2020 imma ghalxejn.

Dawn emails li baghat f'Marzu 2021 lill-Permanent Commission Against Corruption. u ohra lill-Public Accounts Committee. Din email tat-3 t'April '21 lill-Ministru tal-Finanzi l-gdid Clyde Caruana rigward il-korruzzjoni wara l-hsieb ta' sptar Psikjatriku gdid f'Mater Dei flok jitranga l-isptar Monte Carmeli.


Email fid-29 ta' Frar 2020 lill-Planning Authority rigward diversi xogholijiet li kienu qed isiru jew saru llegalment fl-isptar Monte Carmeli, bl-ahhar wahda tkun mibghuta fis-6 t'April 2020 anki lil Vince Cassar Chairman tal-PA nistaqsi minn se jerfa' r-responsabilta "rigward falsifikazzjoni ta’ dettalji f’applikazzjonijiet tal-Planning Authority biex xogholijiet li kienu qed isiru bla permess u b’mod illegali u li jien gbidt l-attenzjoni tal-PA b’emails f’dawn l-ahhar xhur, jigu minflok taparsi kienu saru applikazzjonijiet ghalihom." Interessanti wkoll din il-link rigward il-hela ta' flus fl-isptar Monte Carmeli.


Heritage MaltaHeritage Malta
Malta PoliceMalta Police

Emails mit-8 t'April 2020 lin-National Archives u lill-Heritage Malta rigward dokumenti u patrimonju ta' min jigu salvati fl-isptar Monte Carmeli (f'dawn l-emails insemmilhom rigward l-isfregju li ghamlu meta sbarazzaw l-osswarju tal-knisja tal-Mosta). Email ohra datata 8 ta' Gunju 2020 lil certu Simone Camilleri responsabli mill-arkivji tal-isptar. Emails rigward caqliq ta' kadavri minn kannierja x'aktarx minghajr awtorizzazzjoni. Fit-2-Feb-24 nirrapporta wkoll lill-Pulizija dwar l-isfregju minn katavri li kien hemm fl-osswarju tal-knisja tal-Mosta. (ara wkoll link parti t'isfel).


then Ombudsman Joe Said Pullicinothen Ombudsman Joe Said Pullicino
Ombudsman Head of Investigations Monica Borg GaleaOmbudsman Head of Investigations Monica Borg Galea
then Executive Chairman of Enemalta Fredrick Azzopardithen Executive Chairman of Enemalta Fredrick Azzopardi
Times Of MaltaTimes Of Malta

Ittra datata 16 ta' Awissu 2014 li originarjament ktibt lill-Ombudsman dak iz-zmien Joe Said Pullicino rigward it-transfer vendikattiv u motivat politikament li kont qlajt fuq ix-xoghol minghand Fredrick Azzopardi, dak iz-zmien CEO ta' l-Enemalta, gimghatejn qabel l-arrest tal-kaz tal-2014, minhabba email li spiccat fuq il-blog ta' Daphne. Din l-acknowledgement tal-ittra. Sussegwentament l-Ombudsman jibghat ghalija biex ikellimni fit-3 ta' Settembru 2014 jissuggerili "ta' avukati li ahna" naqta' l-parti fejn semmejt l-abbuzi ta' Fredrick u l-parti fejn allegajt li kont diskriminat u minflok nibghathom lill-Whistleblower fl-ufficju tal-Prim Ministru, u sussegwentament niktiblu b'dawk il-partijiet nieqsa b'email dakinhar stess. Ma kont issuspettajt xejn hazin sakemm l-Ombudsman qatghahha favur l-Enemalta u favur Fredrick minkejja d-diversi klawsoli mill-Collective Agreement li gew sfaccatament miksura, u biex tkun aktar vili, anki tellghuha fuq il-website tal-Ombudsman bhala wahda mill-"Case Studies" bhala xempju tal-"fiarness, dedication, committment ... to good public administration," tridx tmur (ara link 1 u link 2 u link ghas-site tal-Ombudsman).

Rigward l-abbuz fejn fl-Enemalta kienu jaghmlu change shift biex jiehdu "extra pay for which you are not entitled" kont ktibt lill-Whistleblower fl-ufficju tal-Prim Ministru fid-9/10/14 kif issuggerili l-Ombudsman u kitbitli lura fil-21/10/14 tghidli li rreferiet il-kaz lill-Whistleblower fi hdan il-Ministeru tal-Energija. Sussegwentament is-suppost Whistleblower kitibli fit-2/12/14 jghidli sfaccatament li l-allegazzjoni tieghi giet investigata mill-Enemalta u ma nstabet l-ebda rregolarita. Jien ktibtlu lura fil-21/12/14 nghidlu kif qatt tista tkun kredibli nvestigazzjoni mill-Enemalta meta jien implikajt lill-management li kien appunta c-Chief Executive stess fl-ewwel gimgha tieghu f'din il-kariga f'dan l-abbuz tac-Change Shift u kif fl-ebda hin ma talbuni biex nixhed f'din l-investigazzjoni, u biex minflok jibghat kollox lill-Pulizija jinvestigaw huma jekk ried ikun serju f'xoghlu, imma ma smajt xejn aktar minn ghandu. Apparti dan, l-Enemalta kellha l-ufficju tal-Whistleblower taghha li jaqa’ taht ic-Chief Executiuve nnifsu, cioe taht Frederick Azzopardi dak iz-zmien, u kont l-ewwel li ktibt lura fit-8/9/14 (innota l-parti “ceowhistleblower” fl-email address), imma ovvjament ma rcivejt l-ebda risposta ghax ried jaghmel cover up lil dawk involuti kuntrarju ghat-trasfer motivat politikament li kien ghamel mieghi. Din li rraportajthom lill-Whistleblower minn ghalija se jtini xi protezzjoni u forsi jaslu ghal xi kompromess meta kien ghad lanqas kelli sieq wahda barra l-isptar kien zball fatali li ghamilt ghax ir-riperkussjonijiet u l-vendikazzjonijiet li kelli nsofri minn Fredrick kif semmejt qabel ixewwex kontrija mal-Ministru Owen Bonnici kienu se jkunu kbar. L-ufficju tal-Whistle Blower minflok tani l-protezzjoni li hemm bzonn, spicca ta’ protezzjni lil dawk li jien irrapurtajt billi ma nvestigahhomx, billi ghamel cover-up tal-abbuzi taghhom u addirittura halla lilhom bil-liberta kollha jaghmlu vendikazzjoni minni.

Kif kien hareg fil-media l-frodi minn Paul Pace nurse fl-isptar Monte Carmeli li kien jinkiteb ghall-overtime li qatt ma hadem addirittura anki darba meta kien ghal vaganza fl-Egittu, niehu spunt u nikteb f'Settembru '23 fuq dan l-abbuz tac-Change Shift li kien isir fl-Enemalta lit-Times of Malta (fost diversi drabi ohra li nkun ktibtilhom).


Director and Registrar Courts, lawyer Maria Dolores (Doris) FenechDirector and Registrar Courts, lawyer Maria Dolores (Doris) Fenech
Police Inspector Timothy ZammitPolice Inspector Timothy Zammit

Rigward emails fuq il-fatt li l-kaz tieghi tal-Qorti tal-2014 sparixxa mill-Arkivji tal-istess Qorti ara din il-link. Hemm ukoll emails li baghat lil certu Pulizija Timothy Zammit nghidlu li l-kaz tieghi sparixxa / nsteraq mill-Qorti u baqa' ma hax passi u l-anqas habbel rasu jinforma lil ta' fuqu biex jinvestigaw.


then Commissioner for the Welfare of Animals Denis Montebellothen Commissioner for the Welfare of Animals Dennis Montebello

Ghall-emails lil tal-Animal Welfare ara din il-link fejn il-Kummissarju tal-annimali Dennis Montebello baqa' ma laqghax l-isfida biex jitkellem dirett mieghi biex ma jinkriminax lil ta' qablu l-Kummissarju Emanuel Buhagiar.


Minister of Justice Jonathan AttardMinister of Justice Jonathan Attard.
Opposition shadow minister for Justice Karol AquilinaOpp. Shadow Min. for Justice Karol Aquilina

Email sent in Oct '22 to the newly appointed Minister of Justice, Jonathan Attard, asking him to take immediately the necessary steps and to submit to the Parliament he is member of, in my name, the petition within, to no avail (he happens to be Magistrate Carol Peralta's facebook friend, and as to be expected, much much more than that). As can be seen, days later had forwarded the same email also to the opposition shadow minister for justice, Karol Aquilina, also to no avail (injustices on me the man in the street do not matter to him).


The hypocrite of Archbishop Charles Scicluna

Archbishop Charles J. SciclunaArchbishop Charles J. Scicluna
Justice and Peace Commission - Archdiocese of MaltaJustice and Peace Commission - Archdiocese of Malta
Rev. Joe BorgRev. Joe Borg

From the image above, the hypocrite of Archbishop Charles Scicluna is quoted by the just as well hypocrite and fake church Justice and Peace Commission as saying "In the face of evil deeds and injustice, one cannot remain neutral." Guess that when I wrote to them, they did not utter a single word on my case, ... for some must be less humans than those others they so much defend with all their heart. The same applies to church media where as I wrote in this webpage one can understand better what I meant when I said: note how Malta's church media uses BLATANT LIES to keep itself in business, in the same way the church itself has been doing for almost 2000 years, even if it means betraying the teachings of Christ Himself (don't make my past mistake of repudiating Christ because of that venom and hypocrite of Church, compare it to those of Civil Society Network, Occupy Justice, Manuel Delia, The Daphne Caruana Galizia Foundation, etc. who pretend to follow in Daphne Caruana Galizia's footsteps in her fight against corruption, impunity, but remain completely silent when the injustices and abuses concern the man in the street).


If your rights are breached, petition the European Parliament or complain to European Ombudsman

President of the European Parliament, Roberta Metsola, hailing from corrupt MaltaPresident of the European Parliament, Roberta Metsola, hailing from corrupt Malta
European Union, Europe DirectEuropean Union, Europe Direct
European Parliament Committee on Petitions (PETI)European Parliament Committee on Petitions (PETI)
Chair
Committee on Petitions, Dolors MontserratChair Committee on Petitions, Dolors Montserrat
LIBE, Committee on Civil Liberties, Justice and Home AffairsLIBE, Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
European Commissioner for Human Rights Dunja MijatovićEuropean Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović
European Commissioner for Justice, Didier ReyndersEuropean Commissioner for Justice, Didier Reynders
European Ombudsman Emily O'ReillyEuropean Ombudsman Emily O'Reilly
OLAF, European anti fraud officeOLAF, European anti fraud office
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT)
European Public Prosecutor's OfficeEuropean Public Prosecutor's Office

Having gave up of any action from local authorities, took the matter to EU level, writing and submitting my complaint/s to the European Ombudsman on 29-Sep-22, attaching as part of my complaint, the above image, and emails I had sent months before to no avail to the European Union, Europe Direct, to the European Parliament President Roberta Metsola, who hailing from corrupt Malta, took her corrupt practices with her, to the European Parliament's Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, and to the EU Commissioner for Justice, Didier Reynders (to which received reply almost 6 months later on 20-Jan-23 cutting me short that the "[European] Commission is not entitled to intervene", it "has no general powers to intervene in individual cases," as if of all the abuses and blatant violations of human rights I suffered and am still suffering are "not related to the implementation of European Union law", for in an increasingly fake EU it must be they are now the norm, no EU law is broken), as well as a petition I had submitted in vain to the European Parliament on 8-Feb-22, ending declaring it as inadmissable as per doc1 and doc2 for it must be that fighting against injustices and blatant violations of human rights on EU citizens within the EU itself do not form part of the "European Union’s fields of activity" and around 0.7GB of documents and incriminatory evidence I uploaded in this website form part of my "incoherent reasoning" for such an European Union and Parliament of double standards - INVALIDATION European Union style. Had also written to the European Commissioner for Human Rights Dunja Mijatović way back in Sep '21, once again to no avail, for it must be that some are less human than others to not be entitled to human rights. The reply from the European Ombudsman came on 26-Oct-22, they cut me short saying it is not their competence. As regards some numerolgy behind the date: it was 1 month short from my late father's 97th birthday in heaven, the mid-date from my birthday 20-Aug to the start of the next year, and 100 months from the vindicative court sentence by Magistrate Carol Peralta on 26-Jun-14.

Invalidation: when they minimize your feelings

On 7-Dec-22 reported Times of Malta to OLAF, the European anti-fraud office for being rewarded with EU funds for fact-checking online content when they are propagators of fake news themselves, on me in particular. They cut me short with this.

It happened that a delegation of the Council of Europe's Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) carried out a visit to Malta from 26 September to 5 October 2023 and contacted them on 13-Oct-23 using their online form.

On 28-Jan-24 reported to the European Public Prosecutor's Office via their online form, to which received this acknowlegement, cutting me short just 4 days later with this reply, so much for their "Report a crime".


If I was to name all the others to whom I wrote, ... But maybe better leave that for another day, the above list is already long more than enough.


Everybody hurts, ... sometimes ...