Smash you against the wall


Statistika minghand tal-Animal Welfare ta' kemm jinqatlu annimali f'incidenti tat-traffiku


Statistic by those of the Animal Welfare of how many animals get killed in traffic accidents


Email Kummissarju tal-Annimali  Email Kummissarju tal-Annimali
English translation:
Thank you very much for the information you sent me. If possible I am going to annoy you for the last time if you can send me also this information:
On that renowned case of the one who used to crucify animals in Mosta, it was mentioned that he had 2 cats alive at home. If you can tell me what is the role of the Animal Welfare in cases like these and if you found signs of violence on them, maybe they were traumatized and what happened of them (if they are still alive in some sanctuary I am ready to adopt them).

Kienet mistoqsija mbarazzanti hekk li din id-darba bqajt bla risposta ghax kif jista' jkun ikollok kaz ta' wiehed akkuzat li haqar u qatel l-annimali mbaghad kellu 2 qtates pets (propja 3 qtates) id-dar u hadd ma jinvestigahom. Il-Pulizija kienu konvintissimi li m'ghamilt xejn minn dan biex ma nvolvewx lil tal-Animal Welfare u addirittura lanqas dawn ma hadu xi forma t'inizjattiva mqar jinvestigawhom jekk kellhomx xi mard, kienux stressjati, kienux mansi jew slavag, jekk kellhomx id-dwiefer imnehhija, ecc.
It was an embarrassing question to the point that this time I remained without a reply because how could it be that you have a case of one accused of maltreatment and killing of animals and then he had 2 cats as pets (actually 3 cats) at home and no one examines them. The Police were more than convinced that I had done nothing of this to the point that they didn't involve those of the Animal Welfare and yet neither these took any initiative to examine them say to check if they had diseases, were stressed, tame or savage, declawed, etc.

Kummissarju tal-Annimali CV

It-tielet paragrafu mill-ahhar: "Hu kellu sehem krucjali wkoll biex il-Pulizija ssolvi l-kaz ta' tislib ta' annimali fil-Mosta." MHUX VERU. Sahansitra l-Pulizija lanqas biss involvewh darba arrestawni biex jinvestiga lit-3 qtates pets li kelli d-dar tista' tahseb tant kemm kienu konvintissimi li nhobb l-annimali u qatt ma nasal li nahqar jew noqtol wiehed. B'rata hekk gholja ta' annimali vittmi t'incidenti tat-traffiku, l-aktar li seta' wasal kien li qallhom li l-annimali li kont qed indendel bilfors kont qed insibhom mejtin mit-toroq ghax tigi l-vera anomali li ridt noqghod nintriga infittixhom u naqbadhom hajjin meta diga lesti mejtin hawn din l-abbundanza u f'postijiet partikulari (spissi aktar f’main roads traffikuzi fil-kampanja). Kienet tigi tidher ukoll il-vera anomala jinkixef li ma nvolvewhx fil-kaz tieghi, pingut bhala l-ghar kaz ta' mohqrija u qtil t'annimali meta fil-verita m'ghamilt xejn minn dan, u allura ziduli din is-sentenza biex jevitaw mistoqsijiet imbarrazzanti.
The third paragraph from the bottom: "He had a crucial role for the Police to solve the case of animals crucified in Mosta." NOT TRUE. The Police didn't even involve him after my arrest to examine my 3 cats I had as pets at home you can imagine as they were so much convinced that I love animals and could never arrive to maltreat or kill one. With such a high rate of animals killed in traffic accidents, the most he could have come to was to tell them that the animals I used to hang for sure I was finding them already dead from the roads because it would have been very anomalous to go to the hassle of fetching and catching them alive when already dead there is such an abundance and in particular places (frequent more on main roads prone to traffic located in the countryside). It would have appeared also very anomalous to reveal he was not involved in my case, depicted as the worse case of maltreatment and killing of animals when in reality I did nothing of this, and so they added this sentence to avoid embarrassing questions.


Jekk forsi hi hekk difficli biex titwemmen li tal-Animal Welfare gew ghal kollox jitnejku milli jinvestigaw / jezaminaw il-pets ta' wiehed akkuzat b'mohqrija u qtil t'annimali tant kemm kienu partecipi b'ruhhom u gisimhom bis-silenzju taghhom f'dan il-frame-up fuqi, forsi dawn l-emails li gejjin li ntbaghtu lis-successur ta' dan il-Kummissarju, Denis Montebello, jghinuk biex tifhem ahjar. Dawn l-emails jikkonfermaw li, kif normalment isir hawn Malta, Montebello x'aktarx sabulu postu mhux ghall-imhabba li jista' ghandu lejn l-annimali imma ghax ghandu hbieb rjus kbar li tawh l-imbuttatura li kellu bzonn, it-tip ta' hbieb li lejhom jibqa' obligat ghomru kollu. Innutaw kif it-ton tieghu jinbidel meta ssemmielu l-kaz tieghi, wahda billi beda jnizzel l-ittri wara ismu B.A. LL.D. biex minn ghalih jimpressjona bl-intelligenza ta' barra minn din id-dinja li jippretendi li ghandu, u l-ohra billi pprova jirridikola s-suppost tifla li qed titolbu xi ghajnuna ghall-progett tal-iskola, biex jaghmel cover-up tal-krimini gravissimi tal-predecessur tieghu, imma meta jirrejalizza li waqa' ghall-lixka taghha u spicca dahru mal-hajt minghajr argumenti u addirittura nkrimina lilu nnifsu, offirlha li jiltaqgha maghha l-ufficju tieghu biex jiddiskutu l-affari. Imma meta ssuggeritlu li jkun ahjar li jiltaqa' mieghi biex nipprovdilu xejn ghajr l-evidenza, jaqta' kull kuntatt maghha u l-anqas ma stieden lili l-ufficju tieghu biex jara x'kelli xi nghid. Taf wara kollox riedha l-ufficju tieghu biex jaghlqilha halqa billi joffrilha xi xoghol forsi ma tal-animal wefare minghajr ma qatt tirraporta ghax-xoghol bhalma saret in-norma meta tkun trid thallas mit-taxxi tal-poplu biex il-verita ma tohrogx. Innutaw ukoll l-ittri LL.D wara ismu, li jfissru li hu Avukat, imma minflok ipoggi fil-prattika dak li studja, jippreferi jikser il-ligi hu stess meta flok jirraporta / jinvestiga l-abbuzi jsir komplici billi jghatti l-krimini tal-predecessur tieghu bhala prova ta' kemm hu korrot hu nnifsu. Wara kollox f'Malta huma l-hbieb li ghandhekk l-aktar importanti, mhux l-integrita fuq il-post tax-xoghol, dazgur li le. Hawn il-link ghall-emails.

If perhaps it is so difficult to imagine that those of the Animal Welfare just didn't care at all to investigate / examine the pets of one accused with cruelty and killing of animals since they participated so wholeheartedly with their silence in this premeditated frame-up on me, maybe the following emails sent to the successor of this Commisioner, Denis Montebello, help you understand better. These emails confirm, as is normally the custom in Malta, how Montebello most probably was handpicked to the job not for his love he may have for animals but because he has big heads as friends who gave him the push he needed, the type of friends to whom he remains indebted all his life. Note how his tone changes when it was mentioned my case, one by writing letters after his name B.A. LL.D. as if he wants to impress with the out of this world intelligence he pretends to have, and then by trying to ridicule the supposed girl asking him for some help for her school project, to cover-up the so severe crimes of his predecessor, but when he realizes he has fallen to her bait and ends with his back against the wall without arguments and even incriminates himself, he offers to meet her in his office to discuss the matter. But when she suggests to him to better meet with me to provide him with no other than evidence, he cuts all contact with her and neither invited me to his office to see what I have to say. Maybe after all he just wanted her in his office to shut her mouth up by offering her some job maybe at the animal welfare without ever reporting to work as it has also become the custom when you want to pay from taxpayers' money for truth not to be revealed. Note also the letters LL.D after his name, signifying he is a lawyer, but rather than putting what he studied in practice, he prefers to break the law himself when instead of reporting / investigating the abuses becomes complicit by covering-up the crimes of his predecessor as a proof of how much he is corrupt himself. After all in Malta it is the friends you have that matter most, not integrity in the workplace, of course not. Here the link to the emails.